bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Uchwały Senatu 2015-2019

 Uchwały Senatu

Numer uchwały

Temat

03/2015 Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji i Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni
04/2015 Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów
06/2015 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
08/2015 Uchwalenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2015r.
10/2015 Uchylenie uchwały
11/2015 Likwidacja specjalności "Informatyka w biznesie" oraz specjalności "Grafika komputerowa" na kierunku Informatyka
12/2015 Określenie efektów kształcenia dla kierunku studiów "Informatyka stosowana" - załącznik
13/2015 Uchwalenie programu studiów na kierunku "Informatyka stosowana"
14/2015 Utworzenie kierunku studiów o nazwie "Informatyka stosowana" w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
15/2015 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Administracja" specjalność "Administracja bezpieczeństwa publicznego"
16/2015 Utworzenie specjalności "Logopedia z terapią pedagogiczną" na kierunku "Pedagogika specjalna"
17/2015 Utworzenie specjalności "Oligofrenopedagogika z socjoterapią" na kierunku "Pedagogika specjalna"
18/2015 Powołanie studiów podyplomowych "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej"
19/2015 Uchwalenie planu i programu studiów podyplomowych "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej" (zmiana 18/2018)
20/2015 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2014r.
21/2015 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
22/2015 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok
23/2015 Podział zysku za 2014 rok
24/2015 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2016/2017
25/2015 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla nowego kierunku studiów "Pedagogika specjalna" na rok akademicki 2015/2016
26/2015 Likwidacja kierunku studiów "Ochrona środowiska"
27/2015 Utworzenie specjalności "Informatyka w biznesie" na kierunku studiów "Informatyka stosowana" w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
30/2015 Określenie organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się (zał. nr 1, nr 2) - obowiązywanie do dnia 26.09.2019 (uchylono 61/2019)
32/2015 Wzory umów (załacznik nr 1, nr 2) - obowiązywało do 30.09.2019r.
34/2015 Określenie liczby miejsc na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2015/2016
35/2015 Powołanie studiów podyplomowych "Zarządzanie zasobami i jakościa wód"
36/2015 Program studiów podyplomowych "Zarządzanie zasobami i jakością wód"
37/2015 Powołanie studiów podyplomowych "Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym"
38/2015 Program studiów podyplomowych "Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym"
39/2015 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
40/2015 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok
41/2015 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego
42/2015 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instyututu Politechnicznego
43/2015 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomicznego
44/2015 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
46/2015 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Administracja"
47/2015 Uchwalenie kart przedmiotów na kierunku "Administracja"
48/2015 Uchwalenie kart przedmiotów na kierunku "Ekonomia"
49/2015 Zmiana programu studiów na kierunku "Administracja"
50/2015 Uchwalenie programu studiów na kierunku "Mechanika i budowa maszyn"
51/2015 Zmiana programu studiów na kierunku "Budownictwo"
52/2015 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Pedagogika" i "Filologia polska"
53/2015 Uchwalenie kart przedmiotów w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
54/2015 Zmiana programu studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie oświatą"
57/2015 Korekta programu studiów podyplomowych "Zarządzanie zasobami i jakością wód"
58/2015 Korekta programu studiów podyplomowych "Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi"
59/2015 Uchwalenie programu kursu dokształcającego "Komputger w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"
60/2015 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
61/2015 Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów
62/2015 Zmiana uchwały w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
63/2015 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń ze źródeł pozadotacyjnych
64/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/2016 Karty przedmiotów wybieralnych na kierunku "Informatyka"
02/2016 Karty przedmiotów "Mechanika techniczna" i "Wytrzymałość materiałów" na kierunku "Mechanika i budowa maszyn"
03/2016 Utworzenie specjalności "Techniki komputerowe w budowie maszyn" na kierunku studiów "Mechanika i budowa maszyn"
04/2016 Utworzenie kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie "Pedagogika" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
05/2016 Utworzenie specjalności na kierunku studiów drugiego stopnia "Pedagogika"  w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
06/2016 Określenie efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym "Pedagogika" - załącznik
07/2016 Uchwalenie programu studiów drugiego stopnia na kierunku "Pedagogika" (program - cz. I, cz. II)
08/2016 Korekta programu studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem w placówce oświatowej"
09/2016 Regulamin dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym (obowiązywał do 30.09.2019 - 62/2019)
12/2016 Zmiana wzoru karty modułu/przedmiotu (część A, część B) - obowiązywało do 22.11.2018r.
13/2016 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2015r.
14/2016 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2016r.
15/2016 Utworzenie specjalności "Media społecznościowe  w biznesie" na kierunku studiów "Ekonomia" w Instytucie Ekonomicznym
16/2016 Utworzenie specjalności "Podatki i rachunkowość w administracji" na kierunku studiów "Administracja" w Instytucie Ekonomicznym
17/2016 Likwidacja specjalności "Ekonomika turystyki" oraz specjalności "Przedsiębiorczość w detektywistyce, ochronie osób i mienia" na kierunku studiów "Ekonomia" w Instytucie Ekonomicznym
18/2016 Zmiana nazwy specjalności "Wczesna edukacja" na kierunku studiów "Pedagogika" oraz planów studiów w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
19/2016 Zmiana nazwy specjalności "Filologia polska z logopedią" na kierunku studiów "Filologia polska" oraz planu studiów w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
20/2016 Likwidacja specjalności w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
21/2016 Uchwalenie kart przedmiotów na studiach podyplomowych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
22/2016 Powołanie studiów podyplomowych "Informatyk - Administrator sieci komputerowych"
23/2016 Uchwalenie programu studiów podyplomowych "Informatyk - Administrator sieci komputerowych"
24/2016 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
25/2016 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2015r.
26/2016 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015r.
27/2016 Podział zysku za 2015r.
28/2016 Zmiany w funduszu zasadniczym
29/2016 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2017/2018
30/2016 Określenie liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2016/2017
31/2016 Utworzenie specjalności "Filologia polska nauczycielska z językiem angielskim" na kierunku studiów "Filologia polska" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
32/2016 Utworzenie specjalności "Wczesna edukacja z językiem angielskim" na kierunku studiów "Pedagogika" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
33/2016 Przekształcenie specjalności "Dziennikarsko-publicystycznej" na kierunku studiów "Filologia polska" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
35/2016 Zatwierdzenie projektu "STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020
36/2016 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok
38/2016 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla nowego kierunku studiów drugiego stopnia "Pedagogika" w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2016/2017
39/2016 Program studiów na kierunku "Ekonomia" specjalność "Media społecznościowe w biznesie"
40/2016 Program studiów na kierunku "Administracja" specjalność "Podatki i rachunkowość w administracji"
41/2016 Powołanie studiów podyplomowych "Tyflopedagogika"
43/2016 Program studiów na kierunku "Mechanika i budowa maszyn" specjalność "Techniki komputerowe w budowie maszyn"
44/2016 Program studiów na kierunku "Informatyka"
45/2016 Zmiana programu studiów na kierunku "Administracja" i "Ekonomia"
46/2016 Program studiów na kierunku "Filologia" (program)
47/2016 Program studiów na kierunku "Filologia polska" (program)
48/2016 Program studiów na kierunku "Pedagogika" (program)
49/2016 Program studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" (program)
50/2016 Karty przedmiotów prowadzonych w jęz. angielskim dla studentów Programu Erasmus w Instytucie Politechnicznym
51/2016 Karty przedmiotów z jęz. angielskiego dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Politechnicznym
52/2016 Plany studiów na kierunku "Administracja"
53/2016 Karty przedmiotów na kierunku "Administracja"
54/2016 Plany studiów na kierunku "Ekonomia"
55/2016 Karty przedmiotów na kierunku "Ekonomia"
56/2016 Plany studiów na kierunku "Filologia"
57/2016 Plany studiów na kierunku "Filologia polska"
58/2016 Plany studiów na kierunku "Pedagogika specjalna"
59/2016 Karty przedmiotów i plan studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne"
60/2016 Regulamin studiów podyplomowych
61/2016 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
62/2016 Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich (zmiana 12/2017)
63/2016 Zatwierdzenie regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
64/2016 Zatwierdzenie regulaminu Centrum Transferu Technologii
65/2016 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok
66/2016 Realizacja projektu pozakonkursowego pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
67/2016 Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach dla studentów PWSZ w Elblągu
68/2016 Zmiana programu studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie oświatą"
69/2016 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń ze źródeł pozadotacyjnych
70/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
71/2016 Wniosek o przyznanie zwiększonego wynagrodzenia
02/2017 Statut PWSZ w Elblągu (obowiązujący do dnia 30 września 2019r.)
03/2017 Przyporządkowanie punktów ECTS pilotażowym praktykom zawodowym realizowanym w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
04/2017 Powołanie Komisji dyscyplinarnej ds. studentów i Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów (zmiana 13/2017, 24/2018)
05/2017 Karty przedmiotów wybieralnych na kierunku studiów "Informatyka"
06/2017 Karty przedmiotów fakultatywnych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
07/2017 Zmiana planu studiów podyplomowych "Grafika komputerowa i multimedia" oraz uchwalenie kart przedmiotów
08/2017 Karty przedmiotów fakultatywnych na studiach podyplomowych "Logopedia"
09/2017 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2016r.
10/2017 Uchwalenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok
11/2017 Regulamin studiów (uchwała Rady Studentów) - zmiana 02/2018 (uchwała Rady Studentów) - obowiązywał do 30.09.2019r.
12/2017 Zmiana uchwały w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
13/2017 Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów
14/2017 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok
15/2017 Podział zysku za 2016 rok
16/2017 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok
17/2017 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2018/2019
18/2017 Określenie liczby miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2017/2018
21/2017 Karty przedmiotów oferowanych studentom zagranicznym uczestniczącym w programie Erasmus+ na kierunku Informatyka
22/2017 Realizacja w PWSZ w Elblągu projektu pozakonkursowego pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
23/2017 Zatwierdzenie projektu "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi" współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020
24/2017 Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - obowiązywało do 30.09.2019r.
25/2017 Plany studiów na kierunku "Filologia" (zmiana 05/2018)
26/2017 Plany studiów na kierunku "Filologia polska" (zmiana 06/2018)
27/2017 Plany studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" oraz karta przedmiotu "Warsztaty umiejętności interpersonalnych" (zmiana 07/2018)
29/2017 Plany studiów drugiego stopnia na kierunku "Pedagogika" oraz karta przedmiotu "Praktyka zawodowa"
30/2017 Karty przedmiotów fakultatywnych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
33/2017 Karty przedmiotów wybieralnych na kierunkach studiów "Administracja" i "Ekonomia" w Instytucie Ekonomicznym
36/2017 Karty przedmiotów wybieralnych na kierunku studiów "Informatyka" w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
38/2017 Karty przedmiotów fakultatywnych na studiach podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne"
39/2017 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń ze źródeł pozadotacyjnych
40/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/2018 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora za okres 01.10.2016 - 30.09.2017
02/2018 Zmiana Regulaminu studiów (uchwała Rady Studentów) - obowiązywało do 30.09.2019r.
04/2018 Regulamin i karty przedmiotu "Kultura społeczna i zawodowa" załaczniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (zmiana 49/2018)
05/2018 Zmiana uchwały w sprawie planów studiów na kierunku "Filologia"
06/2018 Zmiana uchwały w sprawie planów studiów na kierunku "Filologia polska"
07/2018 Zmiana uchwały w sprawie planów studiów na kierunku "Pedagogika specjalna"
08/2018 Plany studiów pierwszego stopnia na kierunku "Pedagogika"
09/2018 Plany studiów stacjonarnych w Instytucie Politechnicznym (załącznik nr 1, nr 2, nr 3)
10/2018 Plany studiów stacjonarnych na kierunkach "Administracja" i "Ekonomia" (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)
11/2018 Plan studiów stacjonarnych na kierunku "Informatyka" (plan)
12/2018 Zatwierdzenie projektu "STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020
13/2018 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2017r.
14/2018 Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki
15/2018 Realizacja pilotażowego wdrożenia systemu ECVET w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
16/2018 Powołanie studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe"
17/2018 Plan i program studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe"
18/2018 Zmiana planu i programu studiów podyplomowych "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej"
19/2018 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok
20/2018 Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w PWSZ w Elblągu (obowiązywało do 30.09.2019r.)
21/2018 Zaopiniowanie przez PWSZ w Elblągu zadania "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"
22/2018 Pilotażowe wdrożenie w PWSZ w Elblągu systemu ECVET na kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
23/2018 Karty przedmiotów na kierunku studiów Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego (załaczniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)
24/2018 Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów 
25/2018 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2017r.
26/2018 Zatwierdzenie projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblagu" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020
27/2018 Utworzenie specjalności "Administracja skarbowa" na kierunku studiów "Administracja" w Instytucie Ekonomicznym
28/2018 Zmiana nazwa specjalności "Oligofrenopedagogika z socjoterapią" na kierunku studiów "Pedagogika specjalna"
29/2018 Likwidacja specjalności w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
30/2018 Likwidacja specjalności "Administracja samorządowa i finanse publiczne" na kierunku studiów "Administracja"
32/2018 Karty przedmiotów oferowanych studentom zagranciznym uczestniczącym w programie Erasmus+ na kierunku studiów "Informatyka" (załacznik nr 1, nr 2, nr 3)
34/2018 Wyrażenie zgody na zawartą przez Rektora umowę o współpracy z uczelnią zagraniczną
35/2018 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na 2017 rok
36/2018 Podział zysku za 2017 rok
37/2018 Pokrycie straty netto dotyczącej lat ubiegłych
38/2018 Wniosek o przyznanie zwiększonego wynagrodzenia
39/2018 Liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019
40/2018 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2018r.
41/2018 Realizacja w PWSZ w Elblągu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
43/2018 Korekty planów studiów w Instytucie Politechnicznym w zakresie przedmiotów wybieralnych humanistycznych lub społecznych oraz listy i kart tych przedmiotów (załaczniki)
44/2018 Plan studiów na kierunku studiów "Filologia polska" specjalność "Dziennikarstwo i nowe media" (plan)
45/2018 Plan studiów oraz karta przedmiotu "Techniki negocjacji i mediacji" na kierunku studiów "Filologia" (załaczniki nr 1, nr 2, nr 3)
46/2018 Plany studiów oraz karty przedmiotów na kierunku studiów "Pedagogika specjalna" (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8)
47/2018 Plany studiów oraz karty przedmiotów na kierunku studiów drugiego stopnia "Pedagogika"  (załaczniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)
48/2018 Zatwierdzenie projektu "Startup Hosue III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"
49/2018 Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu i kart przedmiotu "Kultura społeczna i zawodowa"
50/2018 Zmiana dokumentacji podstawowej programu kształcenia na kierunku studiów "Pedagogika specjalna" specjalność "Logopedia z terapią pedagogiczną"
51/2018 Plany studiów dla kierunku studiów "Pedagogika specjalna" specjalność "Logopedia z terapią pedagogiczną" (plan)
52/2018 Plany studiów dla kierunku studiów "Pedagogika" specjalności: "Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną", "Wczesna edukacja z językiem angielskim" (zał. nr 1, nr 2)
53/2018 Plan studiów dla kierunku studiów "Filologia" specjalność "Filologia angielska nauczycielska" (plan)
54/2018 Plan studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia "Pedagogika" specjalność "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią" (plan)
55/2018 Karty przedmiotów fakultatywnych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6)
56/2018 Zmiana programu kształcenia na studiach podyplomowych "Logopedia"
57/2018 Dokumentacja uzupełniająca programu kształcenia na kierunku studiów "Mechanika i budowa maszyn" (załącznik)
58/2018 Plan studiów oraz karty przedmiotów na kierunku studiów "Budownictwo" (załączniki, zał. 13a, 13b)
59/2018 Karta przedmiotu "Podstawy techniki cieplnej" na kierunku studiów "Inżynieria środowiska" (karta cz. a, cz. b)
60/2018 Dokumentacja uzupełniająca programu kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku studiów "Ekonomia" specjalności: "Ekonomika menedżerska", "Ekonomika procesów logistycznych", "Media społecznościowe w biznesie" (załącznik)
61/2018 Program studiów stacjonarnych dla kierunku studiów "Administracja" specjalność "Administracja skarbowa" (program)
62/2018 Plany studiów stacjonarnych dla kierunku studiów "Adminsitracja" specjalności "Podatki i rachunkowość w adminsitracji", "Administracja bezpieczeństwa publicznego" (załącznik nr 1, nr 2)
63/2018 Karty przedmiotów na kierunku studiów "Administracja" specjalność "Podatki i rachunkowość w administracji" (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)
65/2018 Karta przedmiotu wybieralnego "Podstawy do projektowania graficznego 2D" na kierunku studiów "Informatyka" specjalność "Grafika komputerowa i multimedia" (karta)
66/2018 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń ze źródeł pozadotacyjnych
69/2018 Wniosek o przyznanie Rektorowi PWSZ w Elblągu zwiększonego wynagrodzenia
70/2018 Utworzenie kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika specjalna o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
71/2018 Program studiów dla nowotworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika specjalna o profilu praktycznym (uchylono uchwałą 06/2019)
72/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2019/2020 (zmiana 29/2019)
73/2018 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2022 do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (załącznik, zmiana 76/2020)
01/2019 Uchwała Senatu w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
02/2019 Utworzenie kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
03/2019 Program studiów dla nowotworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym (uchylono uchwałą 14/2019)
04/2019 Utworzenie kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym pn.: Studia menadżersko-prawne w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
05/2019 Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym pn.: Studia menadżersko-prawne (uchylono uchwałą 11/2019)
06/2019 Program studiów dla nowotworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika specjalna o profilu praktycznym (uchylono uchwałą 09/2019)
07/2019 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2018r.
08/2019 Efekty kształcenia dla nowotworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika specjalna o profilu praktycznym
09/2019 Program studiów dla nowotworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika specjalna o profilu praktycznym
10/2019 Efekty kształcenia dla nowotworzonego kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym pn. Studia menadżersko-prawne
11/2019 Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym pn. Studia menadżersko-prawne
12/2019 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
13/2019 Efekty kształcenia dla notowtworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym
14/2019 Program studiów dla nowotworzonego kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym
15/2019 Powołanie studiów podyplomowych "Geronotologia-wspomaganie rozwoju osób starszych"
16/2019 Program studiów podyplomowych "Geronotologia-wspomaganie rozwoju osób starszych"
17/2019 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok
18/2019 Określenie sposobu powołania pierwszej rady uczelni (załącznik)
20/2019 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
21/2019 Podział zysku za 2018 rok
22/2019 Wniosek o przyznanie Rektorowi zwiększonego wynagrodzenia
23/2019 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
24/2019 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2019r.
25/2019 Wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektorowi PWSZ w Elblągu
26/2019 Przedłużenie dodatku specjalnego Rektora PWSZ w Elblągu
27/2019 Powołanie pierwszej Rady Uczelni PWSZ w Elblągu
28/2019 Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w PWSZ w Elblągu
29/2019 Zmiana uchwały w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2019/2020
30/2019 Limit miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019/2020
31/2019 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (uchwała zmieniająca - 32/2020 - załącznik, 64/2020)
35/2019 Zmiana uchwały w sprawie wzoru dokumentacji programu studiów (karta przedmiotu)
36/2019 Wybór przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni PWSZ w Elblągu
37/2019 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu
38/2019 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu
39/2019 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu
40/2019 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu
42/2019 Plany studiów oraz karty przedmiotów na kierunku studiów Informatyka (zał. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, karty przedmiotów)
44/2019 Statut PWSZ w Elblągu (zmiana 02/2020, 16/2020)
45/2019 Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
46/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Administracja o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (załączniki: program studiów - studia stacjonarne, program studiów - studia niestacjonarne, zmiana 12/2020)
47/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Ekonomia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (załączniki: program studiów - studia stacjonarne, program studiów - studia niestacjonarne, zmiana 13/2020)
48/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów)
49/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Informatyka o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnai 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (załączniki: program studiów - studia stacjonarne, program studiów - studia niestacjonarne)
50/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Budownictwo o profilu praktycznym do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów - opis, zał. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4a, nr 4b)
51/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Inżynieria środowiska o profilu praktycznym do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów)
52/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów - opis, zał. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4a, nr 4b)
53/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Filologia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów)
54/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Filologia polska o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów)
55/2019

Przyporządkowanie kierunku studiów pierwszego stopnia Pedagogika o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów), zmiana 02/2021 - załącznik nr 1

56/2019 Przyporządkowanie kierunku studiów drugiego stopnia Pedagogika o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów), zmiana 03/2021 - załącznik nr 1
57/2019 Przyporządkowanie kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów)
58/2019 Przyporządkowanie kierunku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika specjalna o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (program studiów)
59/2019 Plan studiów na kierunku studiów Filologia, specjalność Filologia angielska nauczycielska
60/2019 Plany studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Pedagogika, specjalności: Wczesna edukacja z językiem angielskim, Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (zał. nr 1, nr 2)
61/2019 Dostosowanie organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się obowiązującego w PWSZ w Elblągu (załączniki: nr 1, nr 2, wniosek)
63/2019 Dopuszczalny niedobór punktów ECTS po kolejnych semestrach na kierunkach studiów Budownictwo oraz Mechanika i budowa maszyn dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
64/2019 Program studiów podyplomowych Logopedia
65/2019 Wyrażenie opinii dotyczącej kandydata na funkcję Prorektora ds. Organizacyjnych i Naukowych PWSZ w Elblągu
66/2019 Wyrażenie opinii dotyczącej kandydata na funkcję Prorektora ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu
67/2019 Maksymalny niedobór punktów ECTS dopuszczający na kolejne semestry na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, o profilu praktycznym dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
68/2019 Maksymalny niedobór punktów ECTS dopuszczający na kolejne semestry na kierunku studiów drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
69/2019 Zmiana uchwały w sprawie powołania Senackich Komisji ds. Instytutów
70/2019 Ustalenie programu studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie oświatą (program)Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 11.04.2022
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 07.04.2021
Dokument oglądany razy: 23 516