bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Majątek

Majątek PWSZ w Elblągu w tys. zł.
Aktywa - majątek uczelni Stan na 31.12.2014 % aktywów na 31.12.2014
A Aktywa Trwałe 46078,9 83,30
I Wartości niematerialne i prawne 50,4 0,1
II Rzeczowe aktywa trwałe 46028,5 83,20
III Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 9236,7 16,70
I Zapasy 113,3 0,20
II Należności krótkoterminowe 475,8 0,86
III Inwestycje krótkoterminowe 8620,2 15,59
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27,4 0,05
SUMA 55315,6 100,00


Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 16.11.2015
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 367 635