bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Zarządzenia Rektora 1998-2014

Aktualne zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

19a/1999 Utworzenie Zakładu Lektoratów w Instytucie Języków Obcych
20/1999 Powołanie Instytutu Ekonomicznego
19/2000 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studentów
26/2000 Połączenie Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych w Instytut Pedagogiczno-Językowy
41/2000 Organizowanie konferencji dydaktyczno-naukowych nauczycieli
23/2001 Powołanie Instytutu Informatyki Stosowanej
3/2002 Powołanie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu i ochrony w Instytucie Politechnicznym
28/2002 Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnej
18/2003 Przeprowadzanie oceny stanu technicznego budynków, pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej oraz pomiarów instalacji wentylacyjnej i kominowej (zmiana 27/2010)
7/2004 Pobieranie darmowego oprogramowania firmy Microsoft w ramach MSDN AA przez pracowników i studentów
6/2005 Zmiany przeprowadzania oceny stanu technicznego budynków, pomiarów
24/2005 Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP
32/2005 Wprowadzenie zaświadczenia o odbytych studiach
38/2005 Określenie zasad działania wydawnictw (zmiana 47/2007, 28/2008)
42/2005 Utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
50/2005 Utworzenie Centrum Transferu Technologii
8/2006 Wdrożenie systemu zarządzania jakością (zmiana 05/2011)
39/2006 Wdrożenie Księgi Jakości i procedur systemu zarządzania jakością
40/2006 Zasady opracowywania, podpisywania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów normatywnych

10/2007

Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

12/2007

Ustalenie pogotowia kasowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

13/2007

Stawki za recenzje i korekty językowe w wydawnictwach PWSZ w Elblągu

16/2007

Wykaz aktualnych zarządzeń Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

20/2007

Odbywanie przysposobienia obronnego studentów i studentek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

22/2007

Zatwierdzenie regulaminu Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

27/2007

Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
38/2007
załącznik
Wprowadzenie „Instrukcji postępowania w przypadku przybycia lub konieczności wezwania służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu”
47/2007 Zmiana w zarządzeniu dotyczącym określenia zasad działania Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
52/2007 Uchylenie zarządzenia o powołaniu Komitetu ds. Programu SOCRATES-Erasmus
53/2007 Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci) w latach akademickim 2007/2008 – 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
54/2007 Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej pracowników na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci) w latach akademickim 2007/2008 – 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
56/2007 Przeprowadzenie inwentaryzacji w PWSZ w Elblągu na dzień 31-12-2007 r.
57/2007 Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych oraz duplikatów tych dokumentów (obowiązywały do roku akademickiego 2018/2019)
60/2007 Wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej
67/2007 Dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy monitorem ekranowym
02/2008 Wdrożenie w uczelni Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS), zmiana 35/2009
03/2008 Używanie służbowych telefonów komórkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.
06/2008 Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2008 r.
16/2008 Wprowadzenie Planu inwentaryzacji w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na rok 2008
17/2008 Wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2008/2009
18/2008 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w PWSZ w Elblągu na dzień 31-07-2008 r.
19/2008 Organizacja roku akademickiego 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
20/2008 Wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2008/2009
21/2008 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2008/200
23/2008 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
27/2008 Utworzenie własnego funduszu stypendialnego
28/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad działania Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
29/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2008/2009
30/2008 Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009
31/2008 Zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
33/2008 Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w projekcie "System informacji środowiskowo - przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)"
35/2008 Uchylenie zarządzenia 30/2007
40/2008 Zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia w uczelni Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS)
41/2008 Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2008r.
44/2008
załącznik 1str1
załącznik1str 2
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
Wykorzystanie samochodu służbowego
46/2008 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (Erasmus, Leonardo da Vinci) w latach akademickich 2007/2008 - 2009/2010
47/2008 Godziny rektorskie w dniu 17.12.2008r.
48/2008 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008r.
50/2008 Godziny rektorskie w dniu 23.12.2008r.
52/2008 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
01/2009 Uchylenie zarządzeń Rektora
03/2009 Procedury kontroli finansowej
04/2009 Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zmiana 39/2018)
05/2009
załącznik
Zmiana organizacji roku akademickiego 2008/2009
07/2009
załącznik
Ustalenie osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
10/2009 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2009/2010 (zmiana 31/2009)
11/2009 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2009/2010
14/2009 Godziny rektorskie 9 kwietnia 2009
17/2009 Odpłatność za studia niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010 (zmiana zarządzenie 29/2009)
18/2009 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010
19/2009 Zapewnienie pracownikom sprawnie działającego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
21/2009 Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro w skali Uczelni
22/2009 Godziny rektorskie 21 i 28 maja 2009r.
23/2009 Rada Programowa ds. kształcenia w systemie E-learning
24/2009 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2009r.
25/2009 Powołanie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 roku
26/2009 Organizacja roku akademickiego 2009/2010
28/2009 Skontrum w bibliotece
29/2009 Zmiana zarządzenia w sprawie odpłatności semestralnej za studia niestacjonarne
31/2009 Zmiana zarządzenia 10/2009
33/2009 Wybór przedstawiciela pracowników (zmiana 49/2020)
35/2009 Zmiana zarządzenia w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów
37/2009 Utworzenie jednostki organizacyjnej administracji - Archiwum
38/2009 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2009r.
39/2009 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów
43/2009 Powołanie pełnomocnika i zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu..."
44/2009 Godziny rektorskie w dniu 17 grudnia 2009
45/2009 Godziny rektorskie w dniu 23 grudnia 2009

 01/2010   regulamin

Regulamin organizacyjny Biblioteki

03/2010 Organizacja Stałego Dyżuru (zmiana 35/2015)
06/2010 Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
10/2010 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2010 roku
11/2010 Ustalenie środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieży i obuwia roboczego, któych stosowanie jest niezbędne
13/2010 Godziny rektorskie w dniu 1 kwietnia 2010r.
14/2010 Zasady windykacji opłat należnych od studentów
16/2010 Godziny rektorskie 15.04.2010 
17/2010 Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 17 i 18.04.2010
19/2010 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
20/2010 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2010/2011
23/2010 Godziny rektorskie 20.05. i 27.05.2010
25/2010 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011
27/2010 Zmiana zarządzenia 18/2003
28/2010 Odpłatność za studia niestacjonarne
29/2010 Powołanie Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych w ramach realizacji projektu "Inżynier dla regionu - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo" (zmiana 13/2011, 12/2012, 32/2012)
30/2010 Powołanie Komisji Stypendialnej ds. Kierunku Zamawianego w ramach realizacji projektu "Rynek pracy należy do IT - program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka"
31/2010 Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka (zał 1, 2, 3)
32/2010 Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo (zał 1, 2, 3)
33/2010 Regulamin mieszkańców domów studenckich oraz Regulamin Rady mieszkańców domów studenckich
37/2010 Akademia Dziecięca w PWSZ w Elblągu (Regulamin 08/2018, formularz)
39/2010 Godziny rektorskie 12.11.2010
40/2010 Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (Erasmus, Leonardo da Vinci) w latach akademickich 2010/2011 - 2012/2013 
41/2010 Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej pracowników na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (Erasmus, Leonardo da Vinci) w latach akademickich 2010/2011 - 2012/2013
42/2010 Godziny rektorskie 21.11.2010
43/2010 Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
44/2010 Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2010r. (zmiana 46/2010)
45/2010 Organizacja roku akademickiego 2010/2011
46/2010 Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na 31 grudnia 2010r.
47/2010 Godziny rektorskie w dniach 16.12. i 23.12.2010r.
49/2010 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
05/2011 Zmiana zarządzenia w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością
07/2011 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
08/2011 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2011/2012
09/2011 Plan Rzeczowo - Finansowy, Plan Zamówień oraz procedury dokonywania zakupów w PWSZ w Elblągu - załączniki 1, 2a, 2b, 2c, 3, A, B, C, D, E, F, G (zmiana 29/2011, 06/2012, 13/2019 - załącznik C/1)
12/2011 Zmiana nazwy Biura Rektora na Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz zmiany regulaminu organizacyjnego (§ 2 nieaktualny - zarz. 36/2011)
13/2011 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych w ramach realizacji projektu "Inżynier dla regionu - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo"
14/2011 Godziny rektorskie 21 kwietnia 2011r.
15/2011 Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez PWSZ w Elblągu
16/2011 Godziny Rektorskie 19.05 i 27.05.2011 (zmiana 18/2011)
17/2011 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012
18/2011 Zmiana zarządzenia 16/2011
19/2011 Odpłatność za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2011/2012
27/2011 Powołanie zespołu zadaniowego do spraw przygotowania i opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uczelni
28/2011 Regulamin Akademii Dziecięcej -formularz (zmiana 05/2014) - obowiązywało do 15.03.2018r.
29/2011 Zmiana zarządzenia w sprawie sporządzania Planu Rzeczowo - Finansowego, Planu Zamówień oraz procedur dokonywania zakupów
31/2011 Organizacja roku akademickiego 2011/12
33/2011 Przekształcenie nazwy Prorektor ds. Rozwoju na nazwę Prorektor ds. Organizacyjnych
34/2011 Utworzenie jednostki organizacyjnej administracji - Działu Zamówień Publicznych
35/2011 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów
41/2011 Likwidacja Ośrodka Informatyki PWSZ w Elblągu oraz zmiana regulaminu organizacyjnego
42/2011 Przeprowadzenie inwentaryzacji w 2011r. oraz zmiana zarządzenia w sprawie zasad gospodarowania majątkiem PWSZ w Elblągu oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji kasacyjnej
43/2011 Powołanie Rady Bibliotecznej
46/2011 Zasady rozliczania konsultacji i zajęć prowadzonych w języku angielskim - obowiązywało do 30.09.2019r.
48/2011
Godziny rektorskie 21.12.2011
50/2011 Regulamin kontroli zarządczej oraz procedura zarządzania ryzykiem w PWSZ w Elblągu (załączniki 1-3, 4) - zmiana 54/2021
04/2012 Godziny rektorskie 23.02.2012
05/2012 Powołanie zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach w PWSZ w Elblągu oraz dostosowanie programów kształcenia do opisu efektów kształcenia
06/2012 Zmiana zarządzenia w sprawie sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego, Planu Zamówień oraz procedur dokonywania zakupów w PWSZ w Elblągu (załączniki 1, 3, C)
09/2012 Powołanie Komitetu Obchodów 15-lecia PWSZ w Elblągu
10/2012 Powołanie zespołu odpowiedzialnego za rozliczenie inwestycji w ramach Projektu "Rozbudowa i moderniazcja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne"
12/2012 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych w ramach realizacji projektu "Inżynier dla regionu - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo"
13/2012 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
14/2012 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2012/2013
16/2012 Godziny rektorskie 17.05.2012 i 24.05.2012r.
17/2012 Regulamin pracy (załączniki, zmiana 09/2015 i zał. nr 2, 30/2015 i zał., 37/2015, 05/2017 - załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 07/2019) - obowiązywał do 30.09.2019r.
19/2012 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013
20/2012 Odpłatność za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013
21/2012 Skontrum zbiorów w Bibliotece PWSZ w Elblągu (regulamin)
22/2012 Organizacja roku akademickiego 2012/13
23/2012 Plan inwentaryzacji na 2012 rok
24/2012 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych na dzień 31.08.2012 (załącznik) (zmiana 25/2012)
25/2012 Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w PWSZ w Elblągu na dzień 31.08.2012
32/2012 Zarzadzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych w ramach realizacji projektu "Inżynier dla Regionu - program zwiększający liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo".
33/2012 Godziny rektorskie
36/2012 Odpłatność semestralna za studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej
37/2012 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2012r.
39/2012 Godziny rektorskie 20.12.2012
40/2012 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
03/2013 Zasady prowadzenia hospitacji (protokół)
05/2013 Monitorowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (załącznik nr 1 - zmiana 24/2013)
07/2013 Godziny rektorskie 4.04.2013
10/2013 Godziny rektorskie 20.04.2013
11/2013 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok ak. 2013/2014 (zmiana 19/2013)
13/2013 Godziny rektorskie 17.05.2013 i 23.05.2013
14/2013 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014
15/2013 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2013/2014
16/2013 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
17/2013 Zmiana nazwy Instytutu Informatyki Stosowanej
19/2013 Zmiana zarządzenia 11/2013
20/2013 Organizacja roku akademickiego 2013/2014
24/2013 Zmiana zarządzenia w sprawie monitorowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (załącznik)
27/2013 Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2013r. (zmiana 30/2013)
30/2013 Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2013r.
32/2013 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów
02/2014 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2014r.
05/2014 Zmiana Regulaminu Akademii Dziecięcej (formularz) - obowiązywało do 15.03.2018r.
06/2014 Przedłużenie sesji dla studentów-wolontariuszy w semestrze letnim roku ak. 2013/14 podczas organizacji Mistrzostw Świata w Siatkówce na Siedząco Kobiet i Mężczyzn
11/2014 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2014/2015
12/2014 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2014/2015
14/2014 Godziny rektorskie 22.05. i 23.05.2014
15/2014 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2014/2015
16/2014 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
18/2014 Zasady działania Zespołu ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej
19/2014 Inwentaryzacja zbiorów w Bibliotece PWSZ w Elblągu (regulamin)
20/2014 Organizacja roku akademickiego 2014/2015
23/2014 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2014r.
25/2014 Powołanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
26/2014 Powołanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
27/2014 Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania (zmiana 24/2017, 27/2017, 33/2018, 29/2019, 40/2019, 47/2019, 02/2021)
28/2014 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w ElbląguOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 22.12.2021
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 29.10.2021
Dokument oglądany razy: 37 605