bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Zarządzenia Rektora 2015-2019

Aktualne Zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

01/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 w PWSZ w Elblągu
02/2015 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich (obowiązywanie  do 30.09.2017)
03/2015 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2015r.
05/2015 Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej (zmiana 08/2019, 35/2019)
08/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad działania Wydawnictw
09/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy (zał. nr 2) - obowiązywało do 30.09.2019r.
12/2015 Zasady gospodarowania majątkiem PWSZ w Elblągu oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji kasacyjnej (zmiana 36/2018, 49/2021)
13/2015 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2015/2016 (zmiana 27/2015)
14/2015 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2015/2016
16/2015 Zmiana charakteru zajęć
17/2015 Zmiana zarządzenia 16/2015
19/2015 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
20/2015 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016
21/2015 Regulamin Rady Programowej czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu"
22/2015 Przeprowadzenie inwentaryzacji w "Studiu multimedialnym" na dzień 24 czerwca 2015r.
27/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2015/2016
29/2015 Organizacja roku akademickiego 2015/2016
30/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w PWSZ w Elblągu (załącznik) - obowiązywało do 30.09.2019r.
31/2015 Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
33/2015 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
35/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Stałego Dyżuru
36/2015 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015r.
37/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w PWSZ w Elblagu - obowiązywało do 30.09.2019r.
38/2015 Powołanie Rady Konsultacyjnej na kierunku "Mechanika i budowa maszyn" w Instytucie Politechnicznym
40/2015 Godziny Rektorskie 17.12.2015r.
41/2015 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
01/2016 Procedura działania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)
02/2016 Regulamin przyznawania stypendium "EXTRA" studentom kierunku Inżynieria środowiska (zał. nr 1, nr 2)
04/2016 Regulamin obiektu dydaktycznego PWSZ w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137, w którym organizowane są imprezy
06/2016 Utworzenie "Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym"
07/2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych ze stanem na dzień 31.07.2016 (harmonogram)
08/2016 Plan inwentaryzacji na 2016r.
09/2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece (regulamin)
10/2016 Szczegółowe zasady delegowania pracowników i rozliczania kosztów podróży służbowych (sprawozdanie) - zmiana 01/2018 (wniosek)
13/2016 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017
14/2016 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017 (zmiana 20/2016)
15/2016 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017
17/2016 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
18/2016 Zmiana charakteru zajęć
20/2016 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017
21/2016 Organizacja roku akademickiego 2016/2017
22/2016 Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
23/2016 Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - zmiana 21/2017, obowiązywał do 30.09.2019r.
27/2016 Powołanie Pełnomocnika ds. prowadzenia projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
28/2016 Regulamin organizacyjny PWSZ w Elblągu (schemat) - obowiązywał do 06.03.2018r.
29/2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016r.
31/2016 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
32/2016 Godziny rektorskie w dniu 19 grudnia 2016r.
33/2016 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
35/2016 Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" (załączniki nr 1, nr 2) - zmiana 21/2017 - załączniki nr 3, nr 4, zmiana 02/2018 - załącznik nr 5, zmiana 03/2019
02/2017 Instrukcja postępowania z dokumentacją projektu pozakonkursowego "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
03/2017 Ustalenie opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich PWSZ w Elblągu
04/2017 Regulamin funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) - zmiana 63/2020
05/2017 Zmiana Regulaminu pracy w PWSZ w Elblągu (załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), obowiązywało do 30.09.2019r.
06/2017 Powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
07/2017 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
08/2017
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018
09/2017 Zmiana charakteru zajęć w dniu 30 maja 2017r.
10/2017 Godziny rektorskie 25.05.2017r.
11/2017 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018
12/2017 Zakres usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym
13/2017 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018 (zmiana 17/2017)
14/2017 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
16/2017 Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
17/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2017/2018
18/2017 Organizacja roku akademickiego 2017/2018
21/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Panstowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - załącznik nr 3, załącznik nr 4
23/2017 Dodatkowe dni wolne wolne od pracy
24/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
25/2017 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017r.
26/2017 Godziny Rektorskie w dniu 14.12.2017r.
27/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
28/2017 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
01/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad delegowania pracowników i rozliczania kosztów podróży służbowych (wniosek)
02/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznanwania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - załącznik nr 5
04/2018 Przedmiot "Kultura społeczna i zawodowa"
05/2018 Powołanie Pełnomocnika ds studentów niepełnosprawnych
06/2018 Regulamin organizacyjny PWSZ w Elblągu (schemat) - obowiązywał do 15.10.2019
07/2018 Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English General w PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
08/2018 Regulamin Akademii Dziecięcej w PWSZ w Elblągu (formularz)
09/2018 Procedura ankietyzacji
10/2018 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6)
11/2018 Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
12/2018 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
13/2018 Godziny Rektorskie w dniu 26.04.2018r.
14/2018 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019
15/2018 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019
16/2018 Powołanie Komisji ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
18/2018 Zmiana charakteru zajęć
19/2018 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019
20/2018 Zmiana regulaminu organizacyjnego (schemat organizacyjny) - obowiązywał do 15.10.2019
22/2018 Udział pracowników we wspólnym Uroczystym Posiedzeniu Senatu i Konwentu PWSZ w Elblągu z okazji obchodów Jubileuszu 20-lecia Uczelni
23/2018 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece PWSZ w Elblągu (regulamin)
24/2018 Organizacja roku akademickiego 2018/2019
26/2018 Powołanie Zespołu Projektu "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji"
29/2018 Godziny Rektorskie w dniu 31.10.2018
30/2018 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
31/2018 Powołanie Rady Bibliotecznej PWSZ w Elblągu
33/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
34/2018 Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) - zmiana 61/2021
36/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie Zasad gospodarowania majątkiem PWSZ w Elblągu oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji kasacyjnej
37/2018 Godziny Rektorskie w dniu 20.12.2018
38/2018 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018r.
39/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
40/2018 Zatwierdzenie regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki PWSZ w Elblągu (zmiana 41/2019)
41/2018 Instrukcja gospodarowania majątkiem PWSZ w Elblągu zakupionym w ramach projektów, do czasu jego przekazania do użytkowania
01/2019 Procedura ustalania liczby studentów na dzień 31 grudnia na potrzeby sprawozdania GUS S-10
02/2019 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
03/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
04/2019 Regulamin wolontariatu w PWSZ w Elblągu
05/2019 Ustalenie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
06/2019 Regulamin antyplagiatowy oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych (załączniki nr 1, nr 2) - zmiana 21/2019, 03/2021
07/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w PWSZ w Elblągu - obowiązywąło do 30.09.2019
08/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
09/2019 Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem (Regulamin, załączniki - opis logo, wzór logo) - obowiązywał do 20.01.2020
10/2019 Godziny Rektorskie w dniu 17.04.2019r.
11/2019 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2019/2020
12/2019 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2019/2020
13/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego, Planu Zamówień oraz procedur dokonywania zakupów (załącznik C/1 - Formularz zamówienia publicznego)
14/2019 Godziny Rektorskie w dniu 23 maja 2019r.
15/2019 Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia do PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2019/2020
16/2019 Zmiana charakteru zajęć
18/2019 Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
19/2019 Organizacja roku akademickiego 2019/2020 (zmiana 36/2020)
20/2019 Zasady wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach dydaktycznych i Domu Studenckim PWSZ w Elblągu oraz cennika opłat za wynajem (zał. nr 1, zał nr 2)
21/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu antyplagiatowego oraz elektronicznej archwizacji prac dyplomowych
22/2019 Powołanie Rady Konsultacyjnej na kierunku studiów budownictwo w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu(zmiana 24/2019)
24/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej na kierunku studiów budownictwo w Instytucie Poloitechnicznym PWSZ w Elblagu
26/2019 Polityka wewnętrzna rachunkowości (załaczniki nr 1, nr 2) - zmiana 5/2022
27/2019 Regulamin Pracy PWSZ w Elblągu (załczniki nr 1-3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18), zmiana 53/2020
30/2019 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2019 roku
33/2019 Powołanie Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0" (zmiana 46/2019, 05/2020, 12/2022
34/2019 Wprowadzenie Wytycznych w zakresie zasad archiwizacji prac etapowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (załącznik)
35/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
36/2019 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
37/2019 Godziny Rektorskie w dniu 31.10.2019r.
38/2019 Powołanie Rady Bibliotecznej PWSZ w Elblągu
39/2019 Powołanie Rady Konsultacyjnej w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
40/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
41/2019 Zatwierdzenie zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki PWSZ w Elblągu
44/2019 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2019/2020 (rekrutacja zimowa)
45/2019 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas dodatkwoej rekrutacji zimowej na rok akademicki 2019/2020
46/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"
47/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
48/2019 Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyźszym i Nauce "POL-on" - zmiana 37/2021 (załącznik)
49/2019 Rozliczanie kosztów Zakładów Informatyki, Wychowania Fizycznego i Lektoratów
51/2019 Godziny Rektorskie w dniu 19.12.2019Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 09.06.2022
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 08.06.2022
Dokument oglądany razy: 46 346