bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Uchwały Senatu 1998-2014

Aktualne Uchwały Senatu

Numer uchwały

Temat uchwały

17/1999 Powołanie Zakładu Lektoratów
20/1999 Powołanie Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Instytucie Humanistycznym
10/2001 Powołanie Podyplomowego Studium Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Pracy Socjalnej przy Instytucie Pedagogiczno Językowym
16/2001 Powołanie Centrum Edukacji Informatycznej
16/2002 Wznowienie Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą przy Instytucie Ekonomicznym
21/2003
22/2003
23/2003
24/2003
25/2003
26/2003
27/2003
28/2003
29/2003
30/2003
31/2003
32/2003
Przyporządkowanie specjalności: język polski do kierunku filologia
język angielski do kierunku filologia
edukacja wczesnoszkolna do kierunku pedagogika
język niemiecki do kierunku filologia
administracja systemów i sieci komputerowych do kier. informatyka
projektowanie baz danych i oprogr. użytkowe do kier. informatyka
inżynieria mechaniczna do kierunku mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska do kierunku ochrona środowiska
elektrotechnika z informatyką techniczną do kier. elektrotechnika
administracja samorządowa i finanse publ. do kier. administracja
finanse przedsiębiorstw do kierunku ekonomia
zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem do kier. ekonomia
39/2003 Powołanie Akademii Oracle przy Instytucie Informatyki Stosowanej
14/2004 Modernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 137
15/2004 Ustalenie udziału wynagrodzenia pracowników za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
19/2004 Wznowienie Podyplomowego Studium Informatyka dla Nauczycieli przy IIS
23/2004 Utworzenie modułu Fundamentals of Wireless LANs w ramach Akademii Lokalnej Cisco przy IIS
24/2004 Uruchomienie szkoleń Fundamentals of Java Programming w ramach Akademii Lokalnej Cisco przy IIS
12/2005 Utworzenie modułu IT Essential II: Network Operating Systems w ramach Akademii Cisco przy Instytucie Informatyki Stosowanej
11/2006 Przyjmnowanie na studia studentów z Białorusi
15/2006 Powołanie Studium Podyplomowego Wiedza o kulturze przy Instytucie Pedagogiczno - Językowym
20/2006 Powołanie Studium Podyplomowego Terapia pedagogiczna przy Instytucie Pedagogiczno-Językowym
21/2006 Powołanie Studium Podyplomowego Szkolny doradca zawodowy
28/2006 Opinia na temat modernizacji budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 137

01/2007

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora PWSZ w Elblągu (za okres 01.10.2005 r. do 30.09.2006 r.)

02/2007

w sprawie dokumentów, które obowiązana jest przedłożyć osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra (lub tytuł równorzędny) starająca się o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na stanowisku asystenta

08/2007

Wykaz aktualnych uchwał Senatu PWSZ w Elblągu

10/2007

Korekta planów studiów na kierunku Pedagogika w Instytucie Pedagogiczno – Językowym PWSZ w Elblągu

11/2007

Korekta planów studiów na kierunku Ekonomia w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
13/2007
załącznik
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2008/2009
14/2007 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
15/2007 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za 2006 rok.
17/2007 Wyrażenie zgody na nabycie mienia
18/2007 Korekta planów studiów na kierunku Filologia w Instytucie Pedagogiczno – Językowym PWSZ w Elblągu
20/2007 Podział zysku za 2006 rok w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
21/2007 Wznowienie Podyplomowego Studium „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu (IX edycja)
22/2007 Plany studiów dla studentów wszystkich kierunków, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2007/2008 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
24/2007 Korekta planów studiów na wszystkich kierunkach studiów w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
25/2007 Korekta planów studiów na kierunku Administracja w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
27/2007 Powołanie Studium Podyplomowego „Socjoterapia” przy Instytucie Pedagogiczno - Językowym PWSZ w Elblągu
28/2007 Wniosek o przyznanie Stypendium Ministra MNiSW za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2007/2008 Marcinowi Kopczyńskiemu – studentowi IV roku na kierunku Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowane
29/2007 Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na lata 2007-2015
30/2007 Utworzenie kierunku studiów Budownictwo w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu
31/2007 Plan studiów i program nauczania na kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elbląg
33/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/2008 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora PWSZ w Elblągu (za okres 01.10.2006 r. do 30.09.2007 r.)
04/2008 Uchylenie uchwał Senatu PWSZ w Elblągu
05/2008 Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim w PWSZ w Elblągu - obowiązywało do 30.09.2019r.
09/2008 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za 2007 rok
10/2008 Podział zysku za 2007 rok w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
11/2008 Korekta planów studiów na kierunkach: ELEKTROTECHNIKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz OCHRONA ŚRODOWISKA oraz korekty planu i programu nauczania na kierunku BUDOWNICTWO w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
12/2008 Korekta planów studiów na kierunkach: FILOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA i PEDAGOGIKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Elblągu
13/2008 Plany studiów na kierunku PEDAGOGIKA oraz planów studiów i programów nauczania na kierunkach: FILOLOGIA i FILOLOGIA POLSKA dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
14/2008 Plany studiów na kierunku EKONOMIA dla studentów wszystkich lat studiów (zmiana wynikająca z uchwały 44/2009)
15/2008 Programy nauczania dla studentów wszystkich kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
16/2008

załącznik
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2009/2010
17/2008 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009 – 2011 do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
18/2008 Projekt założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
19/2008 Zaopiniowanie kandydata na Dyrektora Instytutu Pedagogiczno - Językowego
20/2008 Zaopiniowanie kandydata na Kierownika Zakładu Lektoratów
21/2008 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
22/2008 Uchwalenie planu rzeczowo - finansowego na 2008 rok
23/2008 Korekta planów studiów na kierunku Informatyka
24/2008 Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25/2008 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
26/2008 Korekta planów studiów na kierunku Filologia polska w Instytucie Pedagogiczno - Językowym PWSZ w Elblągu
27/2008 Uchwalenie programu przedmiotu "Technologie nauczania na odległość" wprowadzonego do planu studiów na kierunkach Filologia i Filologia polska w Instytucie Pedagogiczno - Językowym PWSZ w Elblągu
28/2008 Zatwierdzenie projektu "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka" współfinansowanego ze środków EFS
29/2008 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2008r.
30/2008 Wygaśnięcie mandatu członka Senatu
33/2008
załącznik nr 1
Zatwierdzenie wykazu przedmiotów oferowanych studentom zagranicznym uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie" - Erasmus oraz programów nauczania
35/2008 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2008r.
36/2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
37/2008 Programy nauczania dla studentów wszystkich kierunków studiów
44/2008 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2008r.
01/2009 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora za okres od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.
02/2009 Regulamin ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz przetwarzania zebranych danych
03/2009 Uruchomienie specjalności Ekonomika Turystyki
04/2009
plan studiów
plan studiów
Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku Ekonomia specjalność Ekonomika Turystyki (korekta planu studiów niestacjonarnych uchwała 43/2009 załącznik 3)
05/2009 Uruchomienie specjalności Filologia Germańska - Translatoryka
06/2009 Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku
Filologia specjalność Filologia Germańska - Translatoryka
07/2009 Uruchomienie specjalności Filologiczna obsługa biznesu
08/2009 Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia Polska specjalność Filologiczna obsługa biznesu
10/2009
plan studiów
Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku Filologia Polska specjalność Filologia polska nauczycielska, II specjalność nauczycielska logopedia (zmiana uchwała 30/2009)
11/2009 Uruchomienie specjalności Urządzenia i instalacje elektroautomatyki
12/2009
plan studiów
przedmioty obieralne
Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku Elektrotechnika specjalność Urządzenia i instalacje elektroautomatyki
13/2009 Uruchomienie specjalności Przemysłowe zastosowania mechatroniki
14/2009
plan studiów
przedmioty obieralne
Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku Mechanika i budowa maszyn specjalność Przemysłowe zastosowania mechatroniki
15/2009 Uruchomienie specjalności Technologia i eksploatacja maszyn
16/2009
plan studiów
przedmioty obieralne
Uchwalenie planów studiów i programów nauczania na kierunku Mechanika i budowa maszyn specjalność Technologia i eksploatacja maszyn
17/2009
plan studiów
przedmioty obieralne
Korekta planu studiów i programów nauczania na kierunku Budownictwo
18/2009
plan studiów
przedmioty obieralne
Korekta planu studiów i programów nauczania na kierunku Mechanika i budowa maszyn
19/2009 Zmiana uchwały o powołaniu Podyplomowego Studium "Socjoterapia"
20/2009 Uchwalenie programów nauczania przedmiotów do wyboru dla studentów wszystkich kierunków studiów
21/2009 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2008r.
22/2009 Uchwalenie prowizorium planu rzeczowo - finansowego na 2009r.
23/2009 Zakup środków trwałych do laboratorium materiałów budowlanych z zysku za 2008r.

25/2009

Dopuszczalny niedobór punktów ECTS po kolejnych semestrach (zmiana 15/2011, 41/2014, 67/2016)
27/2009 Uruchomienie specjalności oraz zmiana nazw specjalności na kierunku Filologia polska
29/2009
plany studiów
Uchwalenie planów studiów na kierunku Filologia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2009/2010
30/2009
plany studiów
Uchwalenie planów studiów na kierunku Filologia polska dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2009/2010
31/2009 Uchwalenie programów nauczania w Instytucie Pedagogiczno - Językowym
32/2009 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok
33/2009 Podział zysku za 2008 rok
34/2009 Uchwalenie planu rzeczowo - finansowego na 2009 rok
35/2009
załącznik
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2010/2011
36/2009
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
p. obieralne
Plany studiów i programy nauczania dla kierunku Ochrona środowiska specjalność Inżynieria ekologiczna
37/2009
załącznik 1
p. obieralne
Plan studiów i programy nauczania dla kierunku Budownictwo na studiach niestacjonarnych
39/2009 Wniosek o utworzenie podstawowych jednostek organizacyjnych
40/2009 Powołanie studiów podyplomowych "Edukacja prorodzinna"
41/2009 Powołanie Podyplomowych Studiów w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego
42/2009
załącznik 1
załącznik 2
Korekta planów studiów na kierunku Administracja
43/2009
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
Korekta planów studiów niestacjonarnych na kierunku Ekonomia
44/2009 Zmiana uchwały 14/2008
46/2009 Zatwierdzenie kryteriów oceny w ankietach ewaluacyjnych
47/2009 Zatwierdzenie projektu "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka - część II" współfinansowanego ze środków EFS
48/2009 Powołanie studiów podyplomowych "Arteterapia"
49/2009 Uchwalenie programów nauczania w IPJ
50/2009 Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
51/2009 Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2009 rok
52/2009 Zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji
53/2009 Wygaśnięcie mandatu członka Senatu
54/2009 Zaopiniowanie kandydata na funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiczno - Językowego
55/2009 Zaopiniowanie kandydata na funkcję dyrektora Instytutut Politechnicznego
56/2009 Zaopiniowanie kandydata na funkcję dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej
58/2009 Zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
60/2009 Zaopiniowanie pytań do oceny pracy administracji 
61/2009  Regulamin Zaopiniowanie Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
62/2009 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2009r.
63/2009 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2010r.
64/2009 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2009r.
01/2010 Zatwierdzenie sprawozdania Rektora za okres 01.10.2008 - 30.09.2009 
02/2010 Wytyczne dla rad instytutów w zakresie uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
03/2010 Wyrażenie zgody na zawarcie umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi

04/2010 załącznik

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2011/2012
05/2010 Likwidacja specjalności Przemysłowe zastosowania mechatroniki na kierunku Mechanika i budowa maszyn
06/2010 Powołanie studiów podyplomowych Logopedia
07/2010 Powołanie studiów podyplomowych Surdopedagogika z arteterapią (zmiana 23/2012)
08/2010 Powołanie studiów podyplomowych Tyflopedagogika z arteterapią (zmiana 24/2012)
09/2010 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
10/2010 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok
11/2010 Podział zysku za 2009 rok
12/2010 Uchwalenie planu rzeczowo - finansowego na 2010 rok
13/2010 Uruchomienie specjalności Elektromechanika samochodowa na kierunku Mechanika i budowa maszyn od roku akademickiego 2010/2011
14/2010 Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2010 rok
16/2010 Utworzenie specjalności na kierunku Informatyka
17/2010 Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Informatyka (załączniki 1, 2, 3)
18/2010 Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych: Mechanika i budowa maszyn, Ochrona środowiska, Budownictwo (załączniki 1, 2, 3)
19/2010 Wniosek o przyznanie stypendium Ministra
20/2010 Wyrażenie zgody na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa budynku dydaktycznego PWSZ w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137"
21/2010 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
22/2010 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania rektora za okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r.
23/2010 Utworzenie specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego na kierunku Administracja
24/2010 Likwidacja kierunku studiów Elektrotechnika
25/2010 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
27/2010 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2010r.
28/2010 Zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
29/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/2011 Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2010 rok
02/2011 Prowizorium planu rzeczowo - finansowego na 2011 rok
03/2011 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
04/2011 Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013
05/2011 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012 - 2014
08/2011 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PWSZ w Elblągu za 2010 rok
09/2011 Podział zysku za 2010 rok
10/2011 Pokrycie straty netto dotyczącej lat ubiegłych
11/2011 Plan rzeczowo - finansowy na 2011 rok
12/2011 Opinia o kandydacie na funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiczno - Językowego
13/2011 Opinia o kandydacie na funkcję Dyrektora Instytutu Politechnicznego
14/2011 Opinia o kandydacie na funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej
15/2011 Zmiana uchwały w sprawie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS
17/2011 Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Elbląga doc. dr inż. Jarosławowi Niedojadło
18/2011 Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Elbląga mgr inż. Krzysztofowi Brzeskiemu
19/2011 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomicznego
20/2011 Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
22/2011 Zmiana uchwały w sprawie warunków prowadzenia prac badawczych
24/2011 Korekta planu rzeczowo - finansowego na 2011r.
25/2011 Zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
26/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/2012 Wygaśnięcie mandatu członka Senatu
02/2012 Utworzenie specjalności Filologia germańska - języki obce w biznesie na kierunku Filologia
04/2012 Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ w Elblągu oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat (zmiana 38/2012)
05/2012 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2011r. w zakresie Działu II
06/2012 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2012r.

08/2012

plan studiów

Wytyczne dla rad instytutów dotyczące opracowywania programów kształcenia dla studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (zmiana 10/2012, 26/2012) - obowiązywało do 22.11.2018r. (67/2018)
09/2012 Wygaśnięcie mandatu członków Senatu
10/2012 Zmiana uchwały 08/2012 - obowiązywało do 22.11.2018r.
11/2012 Określenie efektów kształcenia dla kierunków studiów w Instytucie Ekonomicznym - załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (zmiana 14/2013)
12/2012 Określenie efektów kształcenia dla kierunków studiów w Instytutcie Informatyki Stosowanej - załączniki nr 1, nr 2
13/2012 Określenie efektów kształcenia dla kierunków studiów w Instytucie Pedagogiczno-Językowym - załączniki nr 1, nr 2, nr 3
14/2012 Okreslenie efektów kształcenia dla kierunków studiów w Instytucie Politechnicznym - załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (zmiana 27/2013)
15/2012 Uchwalenie Regulaminu studióww PWSZ w Elblągu - obowiązywał do 30.09.2014r.
16/2012 Kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
17/2012 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok
18/2012 Podział zysku za 2011 rok

19/2012

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2013/2014
20/2012 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (zmiana 50/2014)
21/2012 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
22/2012 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora za okres 01.10.2010-30.09.2011
23/2012 Zmiana nazwy studiów podyplomowych Surdopedagogika z Arteterapią
24/2012 Zmiana nazwy studiów podyplomowych Tyflopedagogika z Arteterapią
26/2012 Zmiana uchwały w sprawie wytycznych dla rad instytutów dotyczących opracowywania programów kształcenia dla studiów wyższych pierwszego stopnia,studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających (dokumentacja oraz zał. 1, 2, 3, 4, 5) - obowiązywało do 22.11.2018r.
27/2012 Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach dla studentów IIS i IP rozpoczynających studia od roku ak. 2012/13
29/2012 Powołanie studiów podyplomowych "Oligofrenopedagogika"
30/2012 Powołanie studiów podyplomowych "Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego"
31/2012 Powołanie studiów podyplomowych "Polonistyka dla nauczycieli"
32/2012 Wniosek o przyznanie stypendium ministra
33/2012 Wniosek o przyznanie stypendium ministra
34/2012 Wniosek o przyznanie stypendium ministra
35/2012 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
36/2012 Uchwała w sprawie złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta
37/2012 Określenie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
38/2012 Zmiana uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w PWSZ w Elblągu oraz trybu i warunku zwalniania z tych opłat
40/2012 Odwołanie Senackiej Komisji Kwalifikacyjnej
41/2012 Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (zmiana 62/2015)
43/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
1/2013 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora PWSZ w Elblągu za okres od 01.10.2011r. do 30.09.2012
4/2013 Utworzenie specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie na kierunku Pedagogika w Instytucie Pedagogiczno-Jezykowym
5/2013 Utworzenie specjalności Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) na kierunku Pedagogika w Instytucie Pedagogiczno-Językowym - zmiana 36/2013
6/2013 Utworzenie specjalności Filologia polska z logopedią na kierunku Filologia Polska w Instytucie Pedagogiczno-Jezykowym
7/2013 Utworzenie specjalności Dziennikarsko-publicystycznej na kierunku Filologia Polska w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
8/2013 Utworzenie specjalności Filologia angielska – języki obce w biznesie na kierunku Filologia w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
9/2013 Powołanie Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów (zmiana 04/2015, 61/2015)
11/2013 Przeznaczenie dodatkowych środków pieniężnych na zwiększenie wynagrodzeń
12/2013 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2012r.
13/2013 Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2014/2015
14/2013 Zmiana uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów w Instytucie Ekonomicznym
15/2013 Powołanie studiów podyplomowych "Zarządzanie w Administracji Publicznej"
17/2013 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2012r. w zakresie działu I.B.
18/2013 Pokrycie straty za 2012 rok
19/2013 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok
20/2013 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok
21/2013 Zaopiniowanie zmiany nazwy Instytutu Informatyki Stosowanej
22/2013 Powołanie studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem w placówce oświatowej"
23/2013 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
25/2013 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok
26/2013 Określenie efektów kształcenia dla kierunków studiów o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym - załączniki nr 1, nr 2, nr 3
27/2013 Zmiana uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów w Instytucie Politechnicznym
30/2013 Powołanie studiów podyplomowych "Asystent rodziny"
31/2013 Powołanie studiów podyplomowych "Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi"
33/2013 Określenie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014
35/2013 Utworzenie specjalności "Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim" na kierunku Filologia w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
36/2013 Zmiana nazwy specjalności Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
38/2013 Wyrażenie zgody na zawarcie umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
39/2013 Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
40/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/2014 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora za okres 01.10.2012-30.09.2013
02/2014 Uchwalenie Strategii Rozwoju na lata 2013 - 2020+
04/2014 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2013r.
05/2014 Utworzenie specjalności "Ekonomika procesów logistycznych" na kierunku Ekonomia
06/2014 Utworzenie specjalności "Przedsiębiorczość w detektywistyce i ochronie osób i mienia" na kierunku Ekonomia
07/2014 Utworzenie specjalności "Monitoring i zarządzanie środowiskiem" na kierunku Ochrona środowiska
08/2014 Przekształcenie specjalności "Inżynieria ekologiczna" w specjalność "Technologie ochrony środowiska" na kierunku Ochrona środowiska
09/2014
Utworzenie specjalności "Informatyka w biznesie" na kierunku Informatyka
10/2014 Utworzenie specjalności "Grafika komputerowa" na kierunku Informatyka
11/2014 Uchwalenie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2014r.
13/2014 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok
14/2014 Podział zysku za 2013 rok
15/2014 Określenie efektów kształcenia dla kierunku studiów w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego- załącznik
16/2014 Zaopiniowanie kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Transferu Technologii
17/2014 Zaopiniowanie kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
18/2014 Powołanie studiów podyplomowych "Grafika komputerowa i multimedia"
19/2014 Uchwalenie planu i programu studiów podyplomowych "Grafika komputerowa i multimedia" (zmiana 60/2014)
21/2014 Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2015/2016
22/2014 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015 - 2017
23/2014 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok
25/2014 Uchwalenie planu studiów i programu kształcenia na kierunku "Ekonomia" specjalność "Ekonomika procesów logistycznych"
26/2014 Uchwalenie planu studiów i programu kształcenia na kierunku "Ekonomia" specjalność "Przedsiębiorczość w detektywistyce i ochronie osób i mienia"
27/2014 Uchwalenie planu studiów i programu kształcenia na kierunku "Ochrona środowiska" specjalności: "Technologie ochrony środowiska" i "Monitoring i zarządzanie środowiskiem"
28/2014 Uchwalenie planu studiów na kierunku "Mechanika i budowa maszyn" oraz kart przedmiotów
29/2014 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Budownictwo" oraz kart przedmiotów
30/2014 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Pedagogika" oraz kart przedmiotów
31/2014 Powołanie studiów podyplomowych "Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"
32/2014 Uchwalenie planu i programu studiów podyplomowych "Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"
34/2014 Uchwała w sprawie złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Elbląga Pani mgr Stanisławie Szukście
35/2014 Powołanie Senackich Komisji ds. Instytutów (zmiana 69/2019, 74/2020, 60/2021)
38/2014 Zmiana nazwy specjalności "Edukacja wczesnoszkolna" na kierunku Pedagogika oraz zmiany w planach studiów
39/2014 Likwidacja specjalności "Edukacja wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)" na kierunku Pedagogika
40/2014 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Filologia" oraz kart przedmiotów
41/2014 Zmiana uchwały w sprawie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS po kolejnych semestrach
42/2014 Uchwalenie planów studiów na kierunku "Ekonomia" oraz kart przedmiotów
43/2014 Uchwalenie kart przedmiotów na kierunkach "Administracja" i "Ekonomia"
44/2014 Uchwalenie planów studiów podyplomowych w IPJ
45/2014 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi
48/2014 Uchwalenie kart przedmiotów fakultatywnych dla kierunku "Pedagogika"
49/2014 Uchwalenie kart przedmiotów na studiach podyplomowych
50/2014 Zmiana uchwały w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
51/2014 Określenie efektów kształcenia dla kierunku studiów "Pedagogika specjalna" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym - załącznik
52/2014 Uchwalenie programu studiów na kierunku "Pedagogika specjalna"
53/2014 Utworzenie kierunku "Pedagogika specjalna"
54/2014 Określenie efektów kształcenia dla kierunku studiów "Inżynieria środowiska" w Instytucie Politechnicznym - załącznik
55/2014 Uchwalenie programu studiów na kierunku "Inżynieria środowiska"
56/2014 Utworzenie kierunku studiów "Inżynieria środowiska"
57/2014 Utworzenie specjalności  "Sieci i instalacje wewnętrzne" na kierunku studiów "Inżynieria środowiska" w Instytucie Politechnicznym
59/2014 Uchwalenie karty przedmiotu fakultatywnego dla kierunku "Filologia polska"
60/2014 Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych "Grafika komputerowa i multimedia"
61/2014 Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych "Informatyka dla Nauczycieli"
62/2014 Uchwalenie planu studiów podyplomowych "Socjoterapia"
65/2014 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2014r.
67/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
68/2014 Zaopiniowanie kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa BrzeskiegoOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 04.10.2021
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 24.09.2021
Dokument oglądany razy: 24 307