bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawka

Zarządzenia Rektora od roku 2020

Aktualne Zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

01/2020 Zmiana nazwy kierunku studiów pierwszego stopnia Inżynieria środowiska o profilu praktycznym
02/2020 Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Elblągu (Regulamin, zmiana 13/2020, 59/2020, 06/2021)
04/2020 Wprowadzenie Planu inwentaryzacji w PWSZ w Elblągu na 2020 rok
05/2020 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"
06/2020 Utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia Logopedia o profilu praktycznym
07/2020 Utworzenie kierunku studiów drugiego stopnia Logopedia o profilu praktycznym
08/2020 Wprowadzenie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich PWSZ w Elbągu (regulamin, załącznik nr 1, nr 2)
09/2020 Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej
12/2020 Powołanie Podzespołu Kryzysowego ds. zagrożeń epidemiologicznych w PWSZ w Elblągu oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
13/2020 Stwierdzenie zgodności zmiany Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Elblągu
16/2020 Ustalenie Regulaminu wynagradzaniaw PWSZ w Elblągu
17/2020 Zasady tworzenia i korzystania z funduszy utworzonych w PWSZ w Elblągu
19/2020 Powołanie Zespołu technicznego ds. zdalnego kształcenia w PWSZ w Elblągu
23/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia na studiach podyplomowych w Panstwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
29/2020 Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2020/2021
32/2020 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja letnia)
33/2020 Wysokość dodatku dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji letniej na rok akademicki 2020/2021
34/2020 Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021
36/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 19/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
37/2020 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece PWSZ w Elblągu (Regulamin inwentaryzacji zbiorów)
38/2020 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w PWSZ w Elblągu ze stanem na dzień 30-06-2020 r.
40/2020 Powołanie Komisji ds. opiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora Uczelni
42/2020 Wysokość dodatku za sprawowanie opieki nad praktykami zawodowymi
43/2020 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 roku
44/2020 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów PWSZ w Elblągu
45/2020 Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - zmiana 16/2021
46/2020 Zawieszenie studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem w placówce oświatowej"
47/2020 Likwidacja studiów podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej"
48/2020 Powołanie Zespołu zadaniowego do spraw przygotowania i opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
49/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 33/2009 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników
50/2020 Pełnomocnik Rektora ds. eNauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
51/2020 Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt i Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej, załącznik nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej)
52/2020 Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
53/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 27/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
54/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1) - zmiana 01/2021
56/2020 Studenckie praktyki zawodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2020/2021
58/2020 Powołanie Rady Bibliotecznej PWSZ w Elblągu
59/2020 Stwierdzenie zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Elblągu
60/2020 Godziny Rektorskie w PWSZ w Elblągu w dniu 19.10.2020
61/2020 Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, odbywania kwarantanny lub kontaktu z osobą poddaną kwarantannie
62/2020 Wprowadzenie Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (regulamin)
63/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 04/2017 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu (załącznik)
64/2020 Wyznaczenie pracowników Uczelni do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu przeznaczonego do przetwarzania krajowych informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
65/2020 Sposób wyłaniania najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego
66/2020 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja zimowa)
67/2020 Zarządzenie w sprawie opłaty za powtarzanie przedmiotu "Kultura społeczna i zawodowa" z powodu niezadowalających wyników w nauce
68/2020 Opłata za korzystanie z miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Elblągu z uwagi na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
69/2020 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich PWSZ w Elblągu
70/2020 Wysokość dodatku dla nuczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji zimowej na rok akademicki 2020/2021
71/2020 Wyznaczenie Inspektora ochrony danych oraz Zespołu ds. ochrony danych osobowych
72/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"
73/2020 Powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
74/2020 Powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
75/2020 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2020 r.
76/2020 Powołanie Rady Konsultacyjnej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
78/2020 Rozliczenie kosztów Zakładów Informatyki, Lektoratów i Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu na dzień 31 grudnia 2020 r.
01/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
02/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 27/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz zakresu ich działania
03/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 06/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w sprawie Regulaminu antyplagiatowego oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych
04/2021 Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
06/2021 Stwierdzenie zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
07/2021 Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - zmiana 10/2021
10/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 07/2021 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
11/2021 Wprowadzenie Polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (Polityka)
12/2021 Likwidacja kierunku studiów Sieci i instalacje budowlane, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
13/2021 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu (załącznik)
14/2021 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2021 roku
15/2021 Zasady przeciwdziałania przejawom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (załącznik)
16/2021 Zmiana zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
17/2021 Informacja o dorobku naukowym pracowników PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, nr 2, nr 3)
18/2021 Warunki i tryb finansowania badań naukowych w PWSZ w Elblągu - załączniki do Warunków: (a), (b), (c), (d), (e), (f)
19/2021 Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych w PWSZ w Elblągu
20/2021 Wytyczne dotyczące tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów i specjalności
21/2021 Utworzenie specjalności "Modelowanie 3D" na kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Instytucie Politechnicznym
22/2021 Utworzenie specjalności "Modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych" na kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
23/2021 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
25/2021 Powołanie Asystentów ds. kategorii naukowej
26/2021 Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2021/2022
27/2021 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2021/2022 (rekrutacja letnia) - zmiana 31/2021
28/2021 Wysokość dodatku dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji letniej na rok akademicki 2021/2022
29/2021 Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2021/2022
31/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 27/2021 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2021/2022 (rekrutacja letnia)
32/2021 Przekształcenie Działu Kształcenia PWSZ w Elblągu
33/2021 Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z miejsca w Domu Studenckim PWSZ w Elblągu
34/2021 Organizacja roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Elblągu
36/2021 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w PWSZ w Elblągu w okresie występowania upałów
37/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 48/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on" (załącznik)
38/2021 Zasady wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach dydaktycznych i w Domu Studenckim PWSZ w Elblągu oraz cenników opłat za wynajem (załącznik nr 1, nr 2, nr 3)
41/2021 Zniesienie Zakładu W-F w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
42/2021 Zniesienie Zakładu Informatyki w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu
43/2021 Zniesienie Działu IT w PWSZ w Elblągu
44/2021 Utworzenie Sekcji Administracji Sieci i Systemów Komputerowych oraz Sekcji Obsługi Informatycznej w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu
46/2021 Godziny Rektorskie w dniu 01.10.2021 r.
47/2021 Zmiana nazwy Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym
49/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 12/2015 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Zasad gospodarowania majątkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji kasacyjnej
51/2021 Powołanie Zespołu ds. organizacji i prowadzenia kursów języków obcych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
53/2021 Powołanie Komisji do Spraw Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
54/2021 Zarządzenie zmieniajace Nr 50/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej oraz procedury zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - Regulamin kontroli zarządczej
55/2021 Godziny Rektorskie w PWSZ w Elblągu w dniu 12 listopada 2021 r.
56/2021 Utworzenie kierunku studiów Kryminologia i zapobieganie patologiom społecznym, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
57/2021 Zmiana nazwy kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
58/2021 Przekształcenie Działu Gospodarczo-Technicznego oraz utworzenie Samodzielnego stanowiska pracy Głównego Specjalisty ds. Technicznych
59/2021 Przekształcenie Działu Prawno-Organizacyjnego, Sekretariatu Rektora, Sekretariatu Prorektorów w Biuro Rektora
61/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 34/2018 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (załączniki nr 1, nr 2, nr 3)
62/2021 Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2022 roku
64/2021 Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (Załącznik nr 1 - Zasady, załącznik nr 2 - Instrukcja, Katalog, Formularz, załącznik nr 3 - Wniosek)
65/2021 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2021 r.
66/2021 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2021/2022 (rekrutacja zimowa)
67/2021 Powołanie Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
68/2021 Powołanie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
1/2022 Wysokość dodatku dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji zimowej na rok akademicki 2021/2022
2/2022 Rozliczenie kosztów Zakładów Informatyki, Lektoratów i Wychowania Fizycznego na dzień 31 grudnia 2021 r.
3/2022 Wprowadzenie Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania (CAS) oraz Procedury zarządzania tożsamością w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1, nr 2)
4/2022 Wprowadzenie Wewnętrznego Regulaminu Porządkowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - Regulamin
5/2022 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 26/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w sprawie Polityki wewnętrznej rachunkowości w PWSZ w Elblągu
6/2022 Zasady prowadzenia hospitacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - Zasady, protokół
7/2022 Utworzenie kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
8/2022 Utworzenie studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
9/2022 Przekształcenie Działu Osobowego w Dział Spraw Pracowniczych
10/2022 Likwidacja Samodzielnego stanowiska pracy ds. Gospodarki Materiałowej i Analizy Kosztów
12/2022 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 33/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"
13/2022 Procedura zatrudniania pracowników w PWSZ w Elbągu oraz zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych - Procedura, załączniki nr 1 - nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12
14/2022 Regulamin Organizacyjny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - Regulamin, Schemat organizacyjny- zmiana 31/2022
15/2022 Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - regulamin, załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8
16/2022 Uchylenie zarządzenia Nr 63/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sanitarnego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu celem przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
17/2022 Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
18/2022 Utworzenie specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
19/2022 Utworzenie specjalności "Resocjalizacja nieletnich" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
20/2022 Utworzenie specjalności "Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
21/2022 Utworzenie specjalności "Resocjalizacja dorosłych" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
22/2022 Utworzenie specjalności "Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw" na kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
23/2022 Wykonywanie zadań obronnych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
24/2022 Powołanie Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
25/2022 Organizacja stałego dyżuru w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
26/2022 Godziny Rektorskie w dniu 29.04.2022
27/2022 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
28/2022 Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2022/2023
29/2022 Utworzenie specjalności "Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
30/2022 Powołanie Zespołu ds. Obsługi Rekrutacji
31/2022 Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. nadzoru stanu technicznego infrastruktury Uczelni  (schemat organizacyjny)
32/2022 Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w roku akademickim 2022/2023
33/2022 Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych i Informacji w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
34/2022 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece ANS w Elblągu - regulamin inwentaryzacji
35/2022 Plan ochrony informacji niejawnych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
36/2022 Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o kaluzuli "zastrzeżone" w jednostkach organizacyjnych Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz zakresu i warunków stosowania bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochronyOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 09.06.2022
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 08.06.2022
Dokument oglądany razy: 34 779