bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Nieaktualne Zarządzenia Rektora

Nieaktualne Zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

10/2005 Zakładowy regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - zmiany 02/2007, 31/2007, 24/2010
20/2011 Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce (zmiana 07/2012)
49/2011 Powołanie Komisji ds. finansowania badań naukowych (zmiana 34/2015)
15/2012 Powołanie Komisji do Spraw Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich w PWSZ w Elblągu
03/2014 Informacja o dorobku naukowym PWSZ w Elblągu oraz działań związanych z przyznaniem kategorii naukowej - zmiana 20/2017, zał. nr 1a, nr 1b, nr 2, nr 3)
08/2014 Powołanie Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
07/2015 Utworzenie jednostki organizacyjnej administracji "Działu IT" (załącznik)
18/2015 Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
05/2016 Powołanie Rady Konsultacyjnej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
12/2016 Zasady sporządzania dyplomu i suplementu do dyplomu
24/2016 Powołanie Pełnomocnika ds. kategorii naukowej i Asystenta ds. kategorii naukowej
01/2017 Procedura zatrudniania pracowników w PWSZ w Elblągu oraz zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie dydaktyki (procedura)
15/2017 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
22/2017 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych
17/2018 Wyznaczenie Inspektora ochrony danych
25/2018 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu - załącznik
32/2018 Wyznaczenie pracowników Uczelni do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu przeznaczonego do przetwarzania krajowych informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", zwanego dalej systeme TI
17/2019 Wzór świadectwa ukończenia studiów podypomowych w PWSZ w Elblągu
28/2019 Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8) - zmiana 31/2019
29/2019 Zarządzenie zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz zakresu ich działania
31/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Elblągu (zał. nr 1, nr 2)
32/2019 Regulamin organizacyjny PWSZ w Elblągu - schemat organizacyjny
42/2019 Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w jednostkach organizacyjnych PWSZ w Elblągu oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
43/2019 Plan ochrony informacji niejawnych w PWSZ w Elblągu
50/2019 Organizacja Stałego Dyżuru w PWSZ w Elblągu
03/2020 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu - załącznik
10/2020 Wykonywanie zadań obronnych w PWSZ w Elblągu
11/2020 Powołanie Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi w PWSZ w Elblągu
14/2020 Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
15/2020 Organizacja pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
18/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa

20/2020

Organizacja pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zmiana 24/2020, 27/2020)
21/2020 Studenckie praktyki zawodowe w PWSZ w Elblągu w związku z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (zmiana 25/2020)
22/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
24/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
25/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych w PWSZ w Elblągu w związku z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
26/2020 Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
27/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organziacji pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
28/2020 Wprowadzenie wzorów formularzy: "Oświadczenia sprawozdawczego prowadzącego zajęcia w trybie zdalnym" oraz "Informacji o specjalnym sposobie poprowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz wsparciu studentów w celu usunięcia przeszkód w udziale w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym"
30/2020 Sposób prowadzenia kształcenia w PWSZ w Elblągu od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
31/2020 Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
35/2020 Regulamin sanitarny w PWSZ w Elblągu
39/2020 Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zmiana 41/2020)
41/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 39/2020 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
55/2020 Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
57/2020 Wprowadzenie Regulaminu sanitarnego w PWSZ w Elblągu
72/2020 Zarządzenie zmieniające Nr 33/2019
77/2020 Regulamin sanitarny w PWSZ w Elblągu (zmiana 09/2021)
05/2021 Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
08/2021 Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Elblągu (regulamin, załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8)
24/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 48/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on" - załącznik
30/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 48/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce "POL-on" - załącznik
35/2021 Regulamin organizacyjny PWSZ w Elblągu - zmiana 40/2021, 48/2021
39/2021 Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Elblągu - zmiana 50/2021
45/2021 Wprowadzenie Regulaminu sanitarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu celem przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
52/2021 Organizacja Stałego Dyżuru w PWSZ w Elblągu
60/2021 Regulamin organizacyjny - regulamin, zmiana 11/2022
63/2021 Wprowadzenie Regulaminu sanitarnego w PWSZ w Elblagu celem przeciwdziałałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 09.06.2022
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 09.06.2022
Dokument oglądany razy: 4 129