bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Projekt praktyk zawodowych - I umowa - II tura

Projekt dofinansowany ze Funduszy Europejskich


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  I UMOWA - TURA II 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów do Tury II praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 2.

 

l.p.

Kierunek studiów

TURA II

Rok studiów

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej*

1

 

Informatyka

 

IV

1

od 1 II 2018

do 15 VI 2018

 

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 27 grudnia 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl, bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie

Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie


Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 750 000 euro.

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH

NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE 

STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  I UMOWA - TURA II 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu, prowadzonych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych                                  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu (Zał. 1). Planowaną liczbę studentów biorących udział                          w Projekcie podano w tabeli poniżej.

 

l.p.

Kierunek studiów

TURA II

Rok studiów

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej*

1

Filologia

(specjalność ”Filologia angielska - Języki obce w biznesie”) 

III

3

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

2

Filologia

(specjalność „Lingwistyka stosowana – jęz. angielski z jęz. niemieckim”) 

III

1

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

4

Filologia polska

(specjalność ”Dziennikarsko-publicystyczna”) 

III

2

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie                           z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Elblągu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 19 grudnia 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.    

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,  bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki  zawodowe studentów PWSZ w Elblągu.

Załącznik 2 -  Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie.


Ogłoszenie rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki zawodowe

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  I UMOWA - TURA II 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów do Tury II praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 2.

 

l.p.

Kierunek studiów

TURA II

Rok studiów

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej*

1

Filologia

(specjalność „Filologia angielska – języki obce w biznesie”)

III

3

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

2

Filologia

(specjalność „Lingwistyka stosowana – jęz. angielski z jęz. niemieckim”) 

III

1

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

 

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie                           z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 19 grudnia 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl, bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie

Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie


OGŁOSZENIE
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I UMOWA - TURA II

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą praktykantów do Tury II praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:
1) Tura I - w roku akademickim 2016/2017;
2) Tura II - w roku akademickim 2017/2018.
W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 2.

L.p. Kierunek studiów TURA II
Rok studiów Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie Planowany termin praktyki pliotażowej*
1. Informatyka IV 1

od II 2018

do VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 31 października 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl, bip.pwsz.elblag.pl):
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów
Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie
Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie

Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy)

przyjmujących na praktyki zawodowe - I umowa II tura

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 750 000 euro.

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH

NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE 

STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  I UMOWA - TURA II 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu, prowadzonych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych                                  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu (Zał. 1). Planowaną liczbę studentów biorących udział                          w Projekcie podano w tabeli poniżej.

 

l.p.

Kierunek studiów

TURA II

Rok studiów

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej*

1

Administracja

III

9

od 29 I 2018

do 21 V 2018

2

Ekonomia

III

8

od 29 I 2018

do 21 V 2018

3

Filologia

(specjalność ”Filologia angielska - Języki obce w biznesie”)

III

3

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

4

Filologia polska

(specjalność ”Dziennikarsko-publicystyczna”)

III

4

od 3 IV 2018

do 23 VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie                           z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Elblągu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki:  

Załącznik 1 - Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki  zawodowe studentów PWSZ w Elblągu.

Załącznik 2 -  Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie.

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA
STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE

w
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

  I UMOWA - TURA
II 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację praktykantów do Tury II
praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach 
projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach PO WER  współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych,
realizowanych w dwóch etapach:

1)  Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)  Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający
wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie
zawiera Zał. 2.


l.p.


Kierunek
studiów


TURA
II


Rok
studiów


Planowana liczba studentów biorących udział
w Projekcie


Planowany
termin praktyki


pilotażowej*


1


Administracja


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


2


Budownictwo


IV


14


od
13 XI 2017


do
7 III 2018


3


Ekonomia


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


4


Filologia


III


12


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


5


Filologia polska


III


13


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


6


Informatyka


IV


24


od
2 I 2018


do
20 IV 2018


7


Mechanika i budowa maszyn


IV


22


od
15 I 2018


do
4 V 2018


8


Pedagogika


III


25


od
29 I 2018


do
8 VI 2018


9


Pedagogika specjalna


III


24


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,
bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie

Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w Projekcie


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZELNIANYCH
OPIEKUNÓW

PILOTAŻOWYCH PRAKTYK
ZAWODOWYCH (PPZ)

w
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

  I UMOWA - TURA
II 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych,
realizowanych w ramach Tury II projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych,
realizowanych w dwóch etapach:

1) Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2) Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II pilotażowych praktyk zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji
uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych
(Zał. 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.


l.p.


Kierunek
studiów


TURA II


Rok
studiów


Planowana liczba studentów biorących udział
w Projekcie


Planowany
termin praktyki pilotażowej*


1


Administracja


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


2


Budownictwo


IV


14


od
13 XI 2017


do
7 III 2018


3


Ekonomia


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


4


Filologia


III


12


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


5


Filologia polska


III


13


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


6


Informatyka


IV


24


od
2 I 2018


do
20 IV 2018


7


Mechanika i budowa maszyn


IV


22


od
15 I 2018


do
4 V 2018


8


Pedagogika


III


25


od
29 I 2018


do
8 VI 2018


9


Pedagogika specjalna


III


24


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą
tradycyjną w terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W
przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek,
który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,
bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.

Załącznik 2 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA
INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

w
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

  I UMOWA - TURA II 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu, prowadzonych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych  w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch
etapach:

1) Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2) Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu (Zał. 1). Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.


l.p.


Kierunek
studiów


TURA II


Rok
studiów


Planowana liczba studentów biorących udział
w Projekcie


Planowany
termin praktyki pilotażowej*


1


Administracja


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


2


Budownictwo


IV


14


od
13 XI 2017


do
7 III 2018


3


Ekonomia


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


4


Filologia


III


12


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


5


Filologia polska


III


13


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


6


Informatyka


IV


24


od
2 I 2018


do
20 IV 2018


7


Mechanika i budowa maszyn


IV


22


od
15 I 2018


do
4 V 2018


8


Pedagogika


III


25


od
29 I 2018


do
8 VI 2018


9


Pedagogika specjalna


III


24


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Elblągu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 14 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie
nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,  bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 - Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki  zawodowe studentów PWSZ w Elblągu.

Załącznik 2 -  Formularz wniosku instytucji o
udział w projekcie.

 

 

 Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 07.02.2018
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 19.12.2017
Dokument oglądany razy: 361 153