bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Senat

Skład Senatu PWSZ w Elblągu:

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Ewa Szatan - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
dr hab. Zenon Lica, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
dr inż. Marcin Bukowski - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
dr inż. Jacek Paluszak - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
dr Katarzyna Jarosińska - Buriak - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
dr Agata Rychter, prof. uczelni - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
mgr inż. Doiminika Iskra - Świercz - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
mgr inż. Andrzej Stojek - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
mgr Marzanna Tyburska - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
mgr Iwona Dwojacka - przedstawiciel pracowników nNA
mgr Joanna Wójciak - przedstawiciel pracowników nNA
Julia Socha - przedstawicielstudentów
Greta Kazaran - przedstawiciel studentów
Anita Brzezińska - przedstawiciel studentów
Natalia Zielińska - przedstawiciel studentów

Kompetencje:

 1. uchwalanie statutu, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 1;
 2. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
 3. ustalanie głównych kierunków działalności uczelni;
 4. ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni określonych w art. 13;
 5. ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;
 7. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej;
 8. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;
 9. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
 11. wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.
 12. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
 13. zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 14. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
 15. wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4, zgody na: nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości określonej w statucie, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.
 16. Do kompetencji Senatu Uczelni należy wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez co najmniej 1/3 członków Senatu.
 17. Do kompetencji Senatu należy wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uczelni o wartości przekraczającej 100 – krotną maksymalną wartość środka trwałego, podlegającego jednorazowemu umorzeniu.Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 30.09.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 762