bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Prorektorzy


Prorektor ds. Kształcenia –dr inż. Jerzy Buriak

Kompetencje:

  1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
  2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu PWSZ w Elblągu.
  3. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.
  4. Nadzór nad Działem Kształcenia.
  5. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Kształcenia.
  6. Koordynowanie prac Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów.
  7. Nadzór nad działalnością pełnomocnika ds. eNauczania.
  8. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
  9. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych.
  10. Przygotowywanie wniosków dot. procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów oraz przedkładanie ich na posiedzenia Senatu.
  11. Nadzór nad realizacją wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni w ramach programów UE (m.in. Europejski Program Edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” – w tym Erasmus+, Leonardo da Vinci).
  12. Nadzór nad organizowanymi i prowadzonymi w Uczelni studiami podyplomowymi.
  13. Nadzór nad procesem ankietyzacji przez studentów zajęć dydaktycznych i administracji w zakresie obsługi dydaktycznej.
  14. Nadzór nad rozliczaniem godzin dydaktycznych w zakresie wszystkich rodzajów studiów i ocena kosztów kształcenia (przy współpracy z Kwestorem).
  15. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Działu Kształcenia.
  16. Udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.
  17. Współpraca z Kwestorem w zakresie pomocy materialnej dla studentów i nadzór nad wykonywaniem planu finansowego pomocy materialnej dla studentów.
  18. Nadzór nad wdrażaniem, rozwijaniem i funkcjonowaniem e-learningu.
  19. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
  20. Nadzór i udoskonalanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (w ramach ISO).
  21. Nadzór nad imprezami organizowanymi przez studentów PWSZ w Elblągu.
  22. Współpraca i nadzór nad realizacją statutowych obowiązków organów wykonawczych Samorządu Studenckiego.
  23. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi.
  24. Przygotowywanie projektu rocznego ogólnouczelnianego preliminarza budżetowego środków na działalność Samorządu Studenckiego.
  25. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych otrzymywanych przez Samorząd Studencki z Uczelni lub ze źródeł pozauczelnianych.
  26. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych oraz poleceń Rektora związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją celów ustawowych i statutowych Uczelni.

  Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych – dr Irena Sorokosz  

Kompetencje:

  1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
  2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu PWSZ w Elblągu.
  3. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.
  4. Nadzór nad Biblioteką PWSZ w Elblągu.
  5. Nadzór nad Wydawnictwem PWSZ w Elblągu.
  6. Nadzór nad Archiwum PWSZ w Elblągu.
  7. Nadzór promocji Uczelni.
  8. Koordynacja działań Zespołu ds. Uczelni Otwartej.
  9. Nadzór nad działalnością chóru Uczelni.
  10. Nadzór nad działalnością Akademii Dziecięcej.
  11. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. Akademii Seniora.
  12. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. Wolontariatu.
  13. Nadzór nad Akademickim Centrum Wsparcia i Doradztwa.
  14. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Organizacyjnych i Naukowych.
  15. Nadzór na rozwojem naukowym nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.
  16. Nadzór nad organizacją konferencji i seminariów naukowych.
  17. Koordynowanie prac Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie prac naukowo – badawczych i współpracy z gospodarką (wespół z Prorektorem ds. Kształcenia).
  18. Współpraca z Prorektorem ds. Kształcenia w zakresie wymiany międzynarodowej pracowników.
  19. Nadzór nad pozyskiwaniem dla Uczelni środków unijnych, w tym określanie strategii w zakresie pozyskiwania tych środków oraz organizowanie zespołów do przygotowywania wniosków.
  20. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
  21. Przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich realizacją w zakresie: badań naukowych, dofinansowywania kształcenia się pracowników PWSZ i grantów uczelnianych doktorskich.
  22. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.
  23. Udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.
  24. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych oraz poleceń Rektora, związanych z funkcjonowaniem Uczelni, w tym z realizacją celów ustawowych i statutowych.


Kontakt:
Sekretariat prorektorów:
inż. Joanna Kuna
tel.: 55 629 05 55
e-mail: prorektor@pwsz.elblag.plOpublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 02.09.2020
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 878