bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta wyświetlania

Projekt praktyk zawodowych - I umowa - II tura

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA
STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE

w
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

  I UMOWA - TURA
II 

 

Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację praktykantów do Tury II
praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach 
projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach PO WER  współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach
Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych,
realizowanych w dwóch etapach:

1)     
Tura
I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)     
Tura
II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II
praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający
wymagania określone w Regulaminie
rekrutacji praktykantów
(Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach
podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie
zawiera Zał. 2.

 

l.p.


Kierunek
studiów


TURA
II


Rok
studiów


Planowana liczba studentów biorących udział
w Projekcie


Planowany
termin praktyki


pilotażowej*


1


Administracja


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


2


Budownictwo


IV


14


od
13 XI 2017


do
7 III 2018


3


Ekonomia


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


4


Filologia


III


12


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


5


Filologia polska


III


13


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


6


Informatyka


IV


24


od
2 I 2018


do
20 IV 2018


7


Mechanika i budowa maszyn


IV


22


od
15 I 2018


do
4 V 2018


8


Pedagogika


III


25


od
29 I 2018


do
8 VI 2018


9


Pedagogika specjalna


III


24


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018

*
dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz
wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w
terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data
wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał
rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,
bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik 1 -
Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 2 -
Ogólna informacja o Projekcie

Załącznik 3 - Formularz
wniosku studenta o udział w Projekcie


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA NA UCZELNIANYCH
OPIEKUNÓW

PILOTAŻOWYCH PRAKTYK
ZAWODOWYCH (PPZ)

w
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

  I UMOWA - TURA
II 

 

Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów
praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych,
realizowanych w ramach Tury II projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
.

W ramach
Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych,
realizowanych w dwóch etapach:

1)     
Tura
I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)     
Tura
II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II
pilotażowych praktyk zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą
być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, spełniający wymagania
określone w Regulaminie rekrutacji
uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych
(Zał. 1).

Planowaną liczbę
studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

l.p.


Kierunek
studiów


TURA
II


Rok
studiów


Planowana liczba studentów biorących udział
w Projekcie


Planowany
termin praktyki


pilotażowej*


1


Administracja


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


2


Budownictwo


IV


14


od
13 XI 2017


do
7 III 2018


3


Ekonomia


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


4


Filologia


III


12


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


5


Filologia polska


III


13


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


6


Informatyka


IV


24


od
2 I 2018


do
20 IV 2018


7


Mechanika i budowa maszyn


IV


22


od
15 I 2018


do
4 V 2018


8


Pedagogika


III


25


od
29 I 2018


do
8 VI 2018


9


Pedagogika specjalna


III


24


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018

*
dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z
instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie
(formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą
tradycyjną w terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W
przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek,
który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,
bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik
1 - Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.

Załącznik
2 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA
INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

STUDENTÓW PWSZ w
ELBLĄGU

w
ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

  I UMOWA - TURA
II 

Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy)
przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu, prowadzonych w
ramach  projektu „Program praktyk zawodowych  w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
.

W ramach
Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch
etapach:

1)     
Tura
I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)     
Tura
II - w roku akademickim 2017/2018.

W Turze II
praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone
w Regulaminie wyboru instytucji
przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

(Zał. 1). Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w
tabeli poniżej.

 

l.p.


Kierunek
studiów


TURA
II


Rok
studiów


Planowana liczba studentów biorących udział
w Projekcie


Planowany
termin praktyki


pilotażowej*


1


Administracja


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


2


Budownictwo


IV


14


od
13 XI 2017


do
7 III 2018


3


Ekonomia


III


25


od
29 I 2018


do
21 V 2018


4


Filologia


III


12


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


5


Filologia polska


III


13


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018


6


Informatyka


IV


24


od
2 I 2018


do
20 IV 2018


7


Mechanika i budowa maszyn


IV


22


od
15 I 2018


do
4 V 2018


8


Pedagogika


III


25


od
29 I 2018


do
8 VI 2018


9


Pedagogika specjalna


III


24


od
3 IV 2018


do
23 VI 2018

*
dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z
instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

 

Wniosek o udział w projekcie
(formularz wniosku - Zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli
, należy złożyć w Sekretariacie
Rektora PWSZ w Elblągu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 14 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W
przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek,
który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie
nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  

 

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,  bip.pwsz.elblag.pl):  

Załącznik
1 - Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki  zawodowe studentów PWSZ w Elblągu.

Załącznik
2 -  Formularz wniosku instytucji o
udział w projekcie.

 

 

 Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 01.06.2017
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 01.06.2017
Dokument oglądany razy: 860