bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Projekt praktyk zawodowych - I umowa - II tura

<p align="center"><strong>OGŁOSZENIE<br/> REKRUTACJA
STUDENT&Oacute;W NA PRAKTYKI ZAWODOWE </strong></p>
<p align="center">w
ramach projektu pozakonkursowego o&nbsp;charakterze koncepcyjnym pt. </p>
<p align="center">&bdquo;<strong>Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych</strong>&rdquo; </p>
<p align="center">w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw&oacute;j &nbsp;(PO WER)</p>
<p align="center">wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Europejskiego Funduszu
Społecznego</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp; I UMOWA - TURA
II<strong>&nbsp; </strong></p>
<p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację praktykant&oacute;w do Tury II
praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach&nbsp;
projektu pt. &nbsp;<strong>&bdquo;Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych&rdquo;</strong>
w ramach PO WER &nbsp;wsp&oacute;łfinansowanego ze
środk&oacute;w Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<p>W ramach
Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych,
realizowanych w dw&oacute;ch etapach:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tura
I&nbsp;&nbsp; - w roku akademickim 2016/2017; </p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tura
II - w roku akademickim 2017/2018.</p>
<p>W Turze II
praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający
wymagania określone w <em>Regulaminie
rekrutacji praktykant&oacute;w</em> (Zał. 1), na kierunkach studi&oacute;w i w terminach
podanych w tabeli poniżej. Og&oacute;lne informacje o Projekcie
zawiera&nbsp;Zał.&nbsp;2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="47">
<p align="center">l.p.</p>
</td>
<td rowspan="2" width="161">
<p align="center">Kierunek
studi&oacute;w</p>
</td>
<td colspan="3" width="397">
<p align="center">TURA
II</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
<p align="center">Rok
studi&oacute;w</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">Planowana liczba student&oacute;w biorących udział
w Projekcie</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">Planowany
termin praktyki</p>
<p align="center">pilotażowej*</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Administracja</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
21 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Budownictwo</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">14</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
13 XI 2017</p>
<p align="center">do
7 III 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Ekonomia</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
21 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Filologia</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">12</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Filologia polska</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">13</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">6</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Informatyka</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">24</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
2 I 2018</p>
<p align="center">do
20 IV 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">7</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Mechanika i budowa maszyn</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">22</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
15 I 2018</p>
<p align="center">do
4 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">8</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Pedagogika</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
8 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">9</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Pedagogika specjalna</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">24</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*
dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wniosek o udział w projekcie (formularz
wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w
terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data
wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, kt&oacute;ry nie wpłynie&nbsp; w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał
rozpatrzeniu.&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,
bip.pwsz.elblag.pl): &nbsp;</p>
<p>Załącznik 1 -
<a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z1_regulamin_rekrutacji_praktykantow_2tura.doc">Regulamin rekrutacji praktykant&oacute;w</a></p>
<p>Załącznik 2 -
<a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z2-krotki_opis_projektu_2tura.doc">Og&oacute;lna informacja o Projekcie</a></p>
<p>Załącznik 3 - <a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z3-formularz_wniosku_studenta_2tura.doc">Formularz
wniosku studenta o udział w Projekcie</a></p>
<hr/>
<p align="center"><strong>OGŁOSZENIE </strong></p>
<p align="center"><strong>REKRUTACJA NA UCZELNIANYCH
OPIEKUN&Oacute;W </strong></p>
<p align="center"><strong>PILOTAŻOWYCH PRAKTYK
ZAWODOWYCH (PPZ)</strong></p>
<p align="center">w
ramach projektu pozakonkursowego o&nbsp;charakterze koncepcyjnym pt. </p>
<p align="center">&bdquo;<strong>Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych</strong>&rdquo; </p>
<p align="center">w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw&oacute;j &nbsp;(PO WER)</p>
<p align="center">wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Europejskiego Funduszu
Społecznego</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp; I UMOWA - TURA
II<strong>&nbsp; </strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekun&oacute;w
praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych,
realizowanych w ramach Tury II projektu <em>&bdquo;Program praktyk zawodowych w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych&rdquo; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw&oacute;j&nbsp; wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w
Europejskiego Funduszu Społecznego</em>.</p>
<p>W ramach
Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych,
realizowanych w dw&oacute;ch etapach:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tura
I&nbsp;&nbsp; - w roku akademickim 2016/2017; </p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tura
II - w roku akademickim 2017/2018.</p>
<p>W Turze II
pilotażowych praktyk zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą
być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, spełniający wymagania
określone w&nbsp;<em>Regulaminie rekrutacji
uczelnianych opiekun&oacute;w praktyk zawodowych </em>(Zał. 1). </p>
<p>Planowaną liczbę
student&oacute;w biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej. </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="47">
<p align="center">l.p.</p>
</td>
<td rowspan="2" width="161">
<p align="center">Kierunek
studi&oacute;w</p>
</td>
<td colspan="3" width="397">
<p align="center">TURA
II</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
<p align="center">Rok
studi&oacute;w</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">Planowana liczba student&oacute;w biorących udział
w Projekcie</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">Planowany
termin praktyki</p>
<p align="center">pilotażowej*</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Administracja</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
21 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Budownictwo</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">14</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
13 XI 2017</p>
<p align="center">do
7 III 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Ekonomia</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
21 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Filologia</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">12</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Filologia polska</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">13</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">6</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Informatyka</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">24</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
2 I 2018</p>
<p align="center">do
20 IV 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">7</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Mechanika i budowa maszyn</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">22</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
15 I 2018</p>
<p align="center">do
4 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">8</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Pedagogika</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
8 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">9</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Pedagogika specjalna</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">24</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*
dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z
instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="Akapitzlist2">Wniosek o udział w projekcie
(formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą
tradycyjną w terminie do 8 czerwca 2017r. do godz. 13.00. W
przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek,
kt&oacute;ry nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.&nbsp;&nbsp; <em></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Załączniki</strong> (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,
bip.pwsz.elblag.pl): &nbsp;</p>
<p>Załącznik
1 - <a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z1-regulamin_rekrutacji_opiekunow_2tura.doc">Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekun&oacute;w PPZ.</a></p>
<p>Załącznik
2 &ndash; <a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z2-formularz_wniosku_opiekuna_2tura.doc">Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.</a></p>
<hr/>
<p align="center"><strong>OGŁOSZENIE </strong></p>
<p align="center"><strong>REKRUTACJA
INSTYTUCJI (ZAKŁAD&Oacute;W PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE</strong></p>
<p align="center"><strong>STUDENT&Oacute;W PWSZ w
ELBLĄGU</strong></p>
<p align="center">w
ramach projektu pozakonkursowego o&nbsp;charakterze koncepcyjnym pt. </p>
<p align="center">&bdquo;<strong>Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych</strong>&rdquo; </p>
<p align="center">w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw&oacute;j &nbsp;(PO WER)</p>
<p align="center">wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Europejskiego Funduszu
Społecznego</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp; I UMOWA - TURA
II<strong>&nbsp; </strong></p>
<p>Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację instytucji (zakład&oacute;w pracy)
przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe student&oacute;w PWSZ&nbsp;w Elblągu, prowadzonych w
ramach&nbsp; projektu <em>&bdquo;Program praktyk zawodowych &nbsp;w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych&rdquo; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw&oacute;j&nbsp; wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w
Europejskiego Funduszu Społecznego</em>.</p>
<p>W ramach
Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą
uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dw&oacute;ch
etapach:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tura
I&nbsp;&nbsp; - w roku akademickim 2016/2017; </p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tura
II - w roku akademickim 2017/2018.</p>
<p>W Turze II
praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone
w <em>Regulaminie wyboru instytucji
przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe student&oacute;w PWSZ w Elblągu</em>
(Zał. 1). Planowaną liczbę student&oacute;w biorących udział w Projekcie podano w
tabeli poniżej. </p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="47">
<p align="center">l.p.</p>
</td>
<td rowspan="2" width="161">
<p align="center">Kierunek
studi&oacute;w</p>
</td>
<td colspan="3" width="397">
<p align="center">TURA
II</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="94">
<p align="center">Rok
studi&oacute;w</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">Planowana liczba student&oacute;w biorących udział
w Projekcie</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">Planowany
termin praktyki</p>
<p align="center">pilotażowej*</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Administracja</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
21 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Budownictwo</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">14</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
13 XI 2017</p>
<p align="center">do
7 III 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Ekonomia</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
21 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Filologia</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">12</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Filologia polska</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">13</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">6</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Informatyka</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">24</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
2 I 2018</p>
<p align="center">do
20 IV 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">7</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Mechanika i budowa maszyn</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">IV</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">22</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
15 I 2018</p>
<p align="center">do
4 V 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">8</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Pedagogika</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">25</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
29 I 2018</p>
<p align="center">do
8 VI 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="47">
<p align="center">9</p>
</td>
<td width="161">
<p><em>Pedagogika specjalna</em></p>
</td>
<td width="94">
<p align="center">III</p>
</td>
<td width="148">
<p align="center">24</p>
</td>
<td width="154">
<p align="center">od
3 IV 2018</p>
<p align="center">do
23 VI 2018</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*
dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z
instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="Akapitzlist2">Wniosek o udział w projekcie
(formularz wniosku - Zał. 2), <strong><span style="text-decoration: underline;">podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli</span></strong>, należy złożyć w&nbsp;Sekretariacie
Rektora PWSZ w Elblągu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 14&nbsp;czerwca 2017r. do godz. 13.00. W
przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek,
kt&oacute;ry nie wpłynie&nbsp; w wyznaczonym terminie
nie będzie podlegał rozpatrzeniu.&nbsp;&nbsp; <em></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Załączniki</strong> (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl,&nbsp; bip.pwsz.elblag.pl): &nbsp;</p>
<p>Załącznik
1 - <a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z1-regulamin_instytucje_2tura.doc">Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki &nbsp;zawodowe student&oacute;w PWSZ w Elblągu.</a></p>
<p>Załącznik
2 -&nbsp; <a href="http://pwsz.elblag.pl/assets/files/projekty/projekt_praktyki/tura2/z2-formularz_instytucje_2tura.doc">Formularz wniosku instytucji o
udział w projekcie.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 01.06.2017
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 01.06.2017
Dokument oglądany razy: 920