Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

menadżer usług publicznych

kierunek: Studia menadżersko-prawne
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

1,5 roku (3 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne (nabór letni i zimowy)

Opłata za studia

bezpłatne

umiejętność przygotoywania dokumentów urzędowych i biznesowych z wykorzystaniem terminów i pojęć z zakresu obszaru nauk społecznych i prezentowania ich w trakcie wystąpień publicznych, umiejętność kierowania pracą zespołu ludzkiego, komórek organizacyjnych a także zarządzania zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych, pozyskiwanie i wykorzystanie informacji do celów biznesowych oraz ich prezentacji i wizualizacji, umiejętności praktyczne w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, rachunkowości budżetowej, ubezpieczeń społecznych i zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność stosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, komunalnych i organizacji pozarządowych).
Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych. Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.
Absolwent wchodzący na rynek pracy poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi zarówno przed współczesnymi menadżerami podmiotów gospodarczych, jak i jednostek organizacyjnych sektora publicznego.

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi we wszystkich sektorach aktywności zawodowej.
menadżer usług publicznych
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie