bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Zarządzenia Rektora od roku 2020

Aktualne Zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

01/2020 Zmiana nazwy kierunku studiów pierwszego stopnia Inżynieria środowiska o profilu praktycznym
02/2020 Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Elblągu (Regulamin, zmiana 13/2020, 59/2020, 06/2021)
04/2020 Wprowadzenie Planu inwentaryzacji w PWSZ w Elblągu na 2020 rok
05/2020 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"
06/2020 Utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia Logopedia o profilu praktycznym
07/2020 Utworzenie kierunku studiów drugiego stopnia Logopedia o profilu praktycznym
08/2020 Wprowadzenie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich PWSZ w Elbągu (regulamin, załącznik nr 1, nr 2)
09/2020 Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej
10/2020 Wykonywanie zadań obronnych w PWSZ w Elblągu (załącznik)
11/2020 Powołanie Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi w PWSZ w Elblągu
12/2020 Powołanie Podzespołu Kryzysowego ds. zagrożeń epidemiologicznych w PWSZ w Elblągu oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
13/2020 Stwierdzenie zgodności zmiany Regulaminu Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Elblągu
16/2020 Ustalenie Regulaminu wynagradzaniaw PWSZ w Elblągu
17/2020 Zasady tworzenia i korzystania z funduszy utworzonych w PWSZ w Elblągu
19/2020 Powołanie Zespołu technicznego ds. zdalnego kształcenia w PWSZ w Elblągu
23/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia na studiach podyplomowych w Panstwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
29/2020 Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2020/2021
32/2020 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja letnia)
33/2020 Wysokość dodatku dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji letniej na rok akademicki 2020/2021
34/2020 Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021
36/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 19/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
37/2020 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece PWSZ w Elblągu (Regulamin inwentaryzacji zbiorów)
38/2020 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w PWSZ w Elblągu ze stanem na dzień 30-06-2020 r.
40/2020 Powołanie Komisji ds. opiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora Uczelni
42/2020 Wysokość dodatku za sprawowanie opieki nad praktykami zawodowymi
43/2020 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 roku
44/2020 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów PWSZ w Elblągu
45/2020 Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
46/2020 Zawieszenie studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem w placówce oświatowej"
47/2020 Likwidacja studiów podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej"
48/2020 Powołanie Zespołu zadaniowego do spraw przygotowania i opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
49/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 33/2009 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników
50/2020 Pełnomocnik Rektora ds. eNauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
51/2020 Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt i Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej, załącznik nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej)
52/2020 Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
53/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 27/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
54/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1) - zmiana 01/2021
56/2020 Studenckie praktyki zawodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2020/2021
58/2020 Powołanie Rady Bibliotecznej PWSZ w Elblągu
59/2020 Stwierdzenie zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem PWSZ w Elblągu
60/2020 Godziny Rektorskie w PWSZ w Elblągu w dniu 19.10.2020
61/2020 Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, odbywania kwarantanny lub kontaktu z osobą poddaną kwarantannie
62/2020 Wprowadzenie Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (regulamin)
63/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 04/2017 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu (załącznik)
64/2020 Wyznaczenie pracowników Uczelni do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu przeznaczonego do przetwarzania krajowych informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
65/2020 Sposób wyłaniania najlepszych absolwentów PWSZ w Elblągu uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie kredytu studenckiego
66/2020 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (rekrutacja zimowa)
67/2020 Zarządzenie w sprawie opłaty za powtarzanie przedmiotu "Kultura społeczna i zawodowa" z powodu niezadowalających wyników w nauce
68/2020 Opłata za korzystanie z miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Elblągu z uwagi na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
69/2020 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich PWSZ w Elblągu
70/2020 Wysokość dodatku dla nuczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za udział w pracach komisji rekrutacyjnych podczas rekrutacji zimowej na rok akademicki 2020/2021
71/2020 Wyznaczenie Inspektora ochrony danych oraz Zespołu ds. ochrony danych osobowych
72/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektu "Kształcenie 4.0"
73/2020 Powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
74/2020 Powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
75/2020 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2020 r.
76/2020 Powołanie Rady Konsultacyjnej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
77/2020 Wprowadzenie Regulaminu sanitarnego w PWSZ w Elblągu celem przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 (Regulamin) - zmiana 09/2021
78/2020 Rozliczenie kosztów Zakładów Informatyki, Lektoratów i Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu na dzień 31 grudnia 2020 r.
01/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad i organizacji zdalnego kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
02/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 27/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz zakresu ich działania
03/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 06/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w sprawie Regulaminu antyplagiatowego oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych
04/2021 Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
06/2021 Stwierdzenie zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
07/2021 Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - zmiana 10/2021
08/2021 Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (regulamin, załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8)
09/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 77/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sanitarnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu celem przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
10/2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 07/2021 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
11/2021 Wprowadzenie Polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (Polityka)
12/2021 Likwidacja kierunku studiów Sieci i instalacje budowlane, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
13/2021 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu (załącznik)
14/2021 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2021 roku
15/2021 Zasady przeciwdziałania przejawom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (załącznik)Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 08.04.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 08.04.2021
Dokument oglądany razy: 13 784