bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Uchwały Senatu od roku 2020

 Uchwały Senatu

Numer uchwały

Temat

01/2020 Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora PWSZ w Elblągu za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
02/2020 Zmiany w Statucie PWSZ w Elblągu
03/2020 Zaopiniowanie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Logopedia o profilu praktycznym
04/2020 Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów pierwszego stopnia Logopedia o profilu praktycznym (program studiów)
05/2020 Zaopiniowanie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia Logopedia o profilu praktycznym
06/2020 Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów drugiego stopnia Logopedia o profilu praktycznym (program studiów) - uchylony uchwałą 24/2020
07/2020 Zaopiniowanie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
08/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów pierwszego stopnia Filologia o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
09/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów Budownictwo w Instytucie Politechnicznym (załączniki nr 1, nr 2)
10/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7)
11/2020 Karty przedmiotów oferowanych studentom zagranicznym uczestniczącym w programie Erasmus+ na kierunku studiów Informatyka (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7)
12/2020 Zmiana uchwały w sprawie przyporządkowania kierunku studiów pierwszego stopnia Administracja o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załączniki nr 1, nr 2)
13/2020 Zmiana uchwały w sprawie przyporządkowania kierunku studiów pierwszego stopnia Ekonomia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załączniki nr 1, nr 2)
14/2020 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok
15/2020 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
16/2020 Zmiany w Statucie PWSZ w Elblągu
17/2020 Program studiów niestacjonarnych na kierunku studiów drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym (program studiów)
19/2020 Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne (program)
20/2020 Przyjęcie do realizacji projektu "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"
21/2020 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok
22/2020 Moduł dydaktyczny "Kultura społeczna i zawodowa", w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 (załącznik)
23/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackich Komisji ds. Instytutów
24/2020 Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów drugiego stopnia Logopedia o profilu praktycznym (program studiów)
25/2020 Powołanie dr inż. Jerzego Buriaka na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
26/2020 Zaopiniowanie kandydata dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. Uczelni na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na kadencję 01.09.2020 r. - 31.08.2024r., zgłoszonego przez Radę Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i wskazanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
32/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 31/2019 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 (załącznik)
33/2020 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2021/2022 (załącznik)
34/2020 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym (załącznik)
35/2020 Program studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym (załącznik)
36/2020 Program studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym (załącznik)
37/2020 Program studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna o profilu praktycznym (załącznik)
38/2020 Karta przedmiotu "Umiejętności społeczne i komunikacyjne menadżera" na kierunku studiów drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym (załącznik nr 1, załącznik nr 2)
40/2020 Zaopiniowanie zawieszenia studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem w placówce oświatowej" w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
41/2020 Zaopiniowanie likwidacji studiów podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej" w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu
42/2020 Plan rzeczowo-finansowy PWSZ w Elblągu na 2020 rok
60/2020 Karta przedmiotu "Zarządzanie w administracji publicznej" na kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Administracja o profilu praktycznym (załącznik)
61/2020 Karta przedmiotu "Zarządzanie" na kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Ekonomia o profilu praktycznym (załącznik)
62/2020 Karty przedmiotów: "Prawo podatkowe w działalności gospodarczej" oraz "Zarządzanie projektami" na kierunku studiów drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
63/2020 Regulamin Senatu PWSZ w Elblągu
64/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 31/2019 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2020/2021
65/2020 Karty przedmiotów: "Statystyka", "Podstawy rachunkowości" na kierunku studiów pierwszego stopnia administracja o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
66/2020 Karta przedmiotu "Podstawy rachunkowości" na kierunku studiów pierwszego stopnia ekonomia o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2)
67/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów drugiego stopnia studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6)
68/2020 Karta przedmiotu "Wychowanie fizyczne" (załącznik)
69/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów pierwszego stopnia informatyka o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)
70/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów pierwszego stopnia pedagogika o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2, nr 4. Załącznik nr 3 uchylony uchwałą 20/2021)
71/2020 Karty przedmiotów na kierunku studiów pierwszego stopnia budownictwo o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2)
72/2020 Zmiany w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym (załącznik nr 1, nr 2)
73/2020 Plany studiów na kierunakch studiów: pierwszego i drugiego stopnia pedagogika, pierwszego i drugiego stopnia logopedia oraz jednolitych studiach magisterskich pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6)
74/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 35/2014 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Senackich Komisji ds. Instytutów
75/2020 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2014 - 20202
76/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 73/2018 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2022 do PWSZ w Elblągu
77/2020 Powołanie dr inż. Wiesława Jastrzębskiego, prof. UWM, na członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
78/2020 Powołanie mgr inż. Damiana Kuźniewskiego na członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
79/2020 Powołanie Tadeusza Naguszewskiego na członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.202 r.
80/2020 Powołanie mgr Teresy Kubryń na członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
81/2020 Powołanie dr hab. Grażyny Cern, prof. uczelni, na członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
82/2020 Powołanie dr inż. Stanisława Kwitnewskiego, prof. uczelni, na członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
83/2020 Wybór Przewodniczącego Rady Uczelni PWSZ w Elblągu na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
84/2020 Wybór Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
01/2021 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od dnia 13.06.2019 r. do 30.12.2020 r.
02/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 55/2019 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów pierwszego stopnia Pedagogika o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (załącznik nr 1)
03/2021

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 56/2019 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów drugiego stopnia Pedagogika o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz dostoswania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (załącznik nr 1)

04/2021 Karty przedmiotów fakultatywnych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
05/2021 Przyjęcie do realizacji Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu"
06/2021 Korekta planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Elblągu na 2020 rok
07/2021 Maksymalny niedobór punktów ECTS warunkujący rejestrację na kolejny semestr studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Logopedia
08/2021 Korekta zasad zaliczania modułu dydaktycznego "Kultura społeczna i zawodowa" w roku akademickim 2020/2021 (załącznik)
09/2021 Karty przedmiotów dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9)
10/2021 Karta przedmiotu "Business design" dla kierunku Studia menadżersko-prawne, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (załączniki nr 1, nr 2)
11/2021 Karta przedmiotu "Partnerstwo publiczno-prywatne" dla kierunków studiów: Administracja, Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3)
12/2021 Karta przedmiotu "Gry decyzyjne" dla kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (załącznik)
13/2021 Powołanie Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów
14/2021 Korekta planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2020 rok
15/2021 Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2021
18/2021 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
19/2021 Strategia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na lata 2021 - 2025
20/2021 Karta przedmiotu "Elementy integracji sensorycznej" dla kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (załącznik - karta)
21/2021 Likwidacja kierunku studiów Sieci i instalacje budowlane, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Instytucie Politechnicznym
22/2021 Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiczno-Językowym (załącznik - Regulamin)
23/2021 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy w ramach Programu Erasmus+ przez Rektora PWSZ w Elblągu z Universita degli dell"InsubriaOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 07.04.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 3 163