bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Senat

Skład Senatu PWSZ w Elblągu:

1. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni – przewodniczący Senatu
2. dr hab. Zenon Lica, prof. Uczelni – przedstawiciel profesorów
3. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. Uczelni – przedstawiciel profesorów
4. dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. Uczelni – przedstawiciel profesorów
5. dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. Uczelni – przedstawiciel profesorów
6. prof. dr hab. Ewa Szatan – przedstawiciel profesorów
7. dr inż. Marcin Bukowski – przedstawiciel doktorów
8. dr inż. Jacek Paluszak – przedstawiciel doktorów
9. dr Katarzyna Jarosińska-Buriak – przedstawiciel doktorów
10. dr Agata Rychter – przedstawiciel doktorów
11. mgr inż. Dominika Iskra-Świercz – przedstawiciel magistrów
12. mgr inż. Andrzej Stojek – przedstawiciel magistrów
13. mgr Marzanna Tyburska – przedstawiciel magistrów
14. mgr Iwona Dwojacka - przedstawiciel pracowników nNA
15. mgr Joanna Wójciak - przedstawiciel pracowników nNA
16. Augustyniak Patrycja – przedstawiciel studentów
17. Brzezińska Anita – przedstawiciel studentów
18. Pajewski Szymon – przedstawiciel studentów
19. Rodziewicz Dominika – przedstawiciel studentów

Kompetencje:

 1. uchwalanie statutu, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 1;
 2. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
 3. ustalanie głównych kierunków działalności uczelni;
 4. ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni określonych w art. 13;
 5. ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;
 7. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej;
 8. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;
 9. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
 11. wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.
 12. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
 13. zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 14. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
 15. wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4, zgody na: nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości określonej w statucie, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.
 16. Do kompetencji Senatu Uczelni należy wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez co najmniej 1/3 członków Senatu.
 17. Do kompetencji Senatu należy wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uczelni o wartości przekraczającej 100 – krotną maksymalną wartość środka trwałego, podlegającego jednorazowemu umorzeniu.Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 02.09.2020
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 969