bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe

Zarządzenia Rektora od roku 2015

Aktualne Zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

01/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 w PWSZ w Elblągu
02/2015 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
03/2015 Dodatkowe dni wolne od pracy w 2015r.
05/2015 Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej
06/2015 Regulamin antyplagiatowy oraz elektronicznej archwizacji prac dyplomowych (załączniki nr 1, 2, 3, 4)
07/2015 Utworzenie jednostki organizacyjnej administracji "Działu IT" (zał. nr 1, zał. nr 2 - schemat)
08/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad działania Wydawnictw
09/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy (zał. nr 2)
10/2015 Zasady okresowego zwiększania wynagrodzeń pracowników (załącznik)
11/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
12/2015 Zasady gospodarowania majątkiem PWSZ w Elblągu oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji kasacyjnej
13/2015 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2015/2016 (zmiana 27/2015)
14/2015 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2015/2016
16/2015 Zmiana charakteru zajęć
17/2015 Zmiana zarządzenia 16/2015
18/2015 Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
19/2015 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
20/2015 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016
21/2015 Regulamin Rady Programowej czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu"
22/2015 Przeprowadzenie inwentaryzacji w "Studiu multimedialnym" na dzień 24 czerwca 2015r.
27/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2015/2016
29/2015 Organizacja roku akademickiego 2015/2016
30/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w PWSZ w Elblągu (załącznik)
31/2015 Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
33/2015 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
34/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. finansowania badań naukowych
35/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Stałego Dyżuru
36/2015 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015r.
37/2015 Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w PWSZ w Elblagu
38/2015 Powołanie Rady Konsultacyjnej na kierunku "Mechanika i budowa maszyn" w Instytucie Politechnicznym
39/2015 Powołanie Rady Konsultacyjnej na kierunku "Budownictwo" w Instytucie Politechnicznym
40/2015 Godziny Rektorskie 17.12.2015r.
41/2015 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
01/2016 Procedura działania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
02/2016 Regulamin przyznawania stypendium "EXTRA" studentom kierunku Inżynieria środowiska (zał. nr 1, nr 2)
04/2016 Regulamin obiektu dydaktycznego PWSZ w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137, w którym organizowane są imprezy
05/2016 Powołanie Rady Konsultacyjnej w IPJ
06/2016 Utworzenie "Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym"
07/2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych ze stanem na dzień 31.07.2016 (harmonogram)
08/2016 Plan inwentaryzacji na 2016r.
09/2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece (regulamin)
10/2016 Szczegółowe zasady delegowania pracowników i rozliczania kosztów podróży służbowych (sprawozdanie) - zmiana 01/2018 (wniosek)
11/2016
Regulamin wolontariatu w PWSZ w Elblągu
12/2016 Zasady sporządzania dyplomu i suplementu do dyplomu (załącznik nr 1, załącznik nr 2, katalog, formularz)
13/2016 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017
14/2016 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017 (zmiana 20/2016)
15/2016 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017
17/2016 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
18/2016 Zmiana charakteru zajęć
20/2016 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017
21/2016 Organizacja roku akademickiego 2016/2017
22/2016 Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
23/2016 Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
24/2016 Powołanie Pełnomocnika ds. kategorii naukowej i Asystenta ds. kategorii naukowej
27/2016 Powołanie Pełnomocnika ds. prowadzenia projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
28/2016 Regulamin organizacyjny PWSZ w Elblągu (schemat)
29/2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016r.
31/2016 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
32/2016 Godziny rektorskie w dniu 19 grudnia 2016r.
33/2016 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
35/2016 Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" (załączniki nr 1, nr 2) - zmiana 21/2017 - załączniki nr 3, nr 4, zmiana 02/2018 - załącznik nr 5
36/2016 Zmiana zarządzenia w sprawie Polityki wewnętrznej rachunkowości
01/2017 Procedura zatrudniania pracowników w PWSZ w Elblągu oraz zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie dydaktyki (załączniki nr 1-7, 8, 9, 10)
02/2017 Instrukcja postępowania z dokumentacją projektu pozakonkursowego "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
03/2017 Ustalenie opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich PWSZ w Elblągu
04/2017 Regulamin funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
05/2017 Zmiana Regulaminu pracy w PWSZ w Elblągu (załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
06/2017 Powołanie Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
07/2017 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
08/2017
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018
09/2017 Zmiana charakteru zajęć w dniu 30 maja 2017r.
10/2017 Godziny rektorskie 25.05.2017r.
11/2017 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018
12/2017 Zakres usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym
13/2017 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018 (zmiana 17/2017)
14/2017 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
15/2017 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
16/2017 Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
17/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2017/2018
18/2017 Organizacja roku akademickiego 2017/2018
20/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników PWSZ w Elblągu oraz działań związanych z przyznaniem kategorii naukowej (załączniki nr 1a, 1b oraz 3)
21/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Panstowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - załącznik nr 3, załącznik nr 4

22/2017

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych (załaczniki nr 1 - polityka, nr 2 - instrukcja, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7)
23/2017 Dodatkowe dni wolne wolne od pracy
24/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
25/2017 Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017r.
26/2017 Godziny Rektorskie w dniu 14.12.2017r.
27/2017 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Elblągu oraz zakresu ich działania
28/2017 Rozliczanie kosztów zakładów informatyki, wychowania fizycznego i lektoratów
01/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad delegowania pracowników i rozliczania kosztów podróży służbowych (wniosek)
02/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznanwania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - załącznik nr 5
03/2018 Ustalenie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
04/2018 Przedmiot "Kultura społeczna i zawodowa"
05/2018 Powołanie Pełnomocnika ds studentów niepełnosprawnych
06/2018 Regulamin organizacyjny PWSZ w Elblągu (schemat)
07/2018 Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English General w PWSZ w Elblągu (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
08/2018 Regulamin Akademii Dziecięcej w PWSZ w Elblągu (formularz)
09/2018 Procedura ankietyzacji
10/2018 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6)
11/2018 Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
12/2018 Odpłatność semestralna za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
13/2018 Godziny Rektorskie w dniu 26.04.2018r.
14/2018 Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019
15/2018 Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019
16/2018 Powołanie Komisji ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
17/2018 Wyznaczenie Inspektora ochrony danych
18/2018 Zmiana charakteru zajęć
19/2018 Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019
20/2018 Zmiana regulaminu organizacyjnego (schemat organizacyjny)
21/2018 Podział środków przyznanych z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSZ w Elblągu
22/2018 Udział pracowników we wspólnym Uroczystym Posiedzeniu Senatu i Konwentu PWSZ w Elblągu z okazji obchodów Jubileuszu 20-lecia Uczelni
23/2018 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece PWSZ w Elblągu (regulamin)
24/2018 Organizacja roku akademickiego 2018/2019
25/2018 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu
26/2018 Powołanie Zespołu Projektu "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji"
27/2018 Regulamin wynagradzania pracowników PWSZ w Elblągu wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (wniosek) - zmiana 28/2018
28/2018 Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników PWSZ w Elblągu wykonujących zadania w ramach projektów finasowanych ze źródeł  zewnętrznychOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 21.09.2018
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 21.09.2018
Dokument oglądany razy: 20 162