bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Senat

Skład Senatu PWSZ w Elblągu:

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, Przewodniczący Senatu
 2. prof. dr hab. Roman Kisiel przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
 3. prof. dr hab. inż. Adam Barylski przedstawiciel Politechniki Gdańskiej
 4. prof. dr hab. Jerzy Bolałek przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego
 5. dr Irena Sorokosz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu
 6. dr Iwona Maria Kijowska Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu
 7. mgr inż. Bohdan Niemirycz Kanclerz PWSZ w Elblągu
 8. mgr Teresa Kubryń Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego
 9. dr inż. Jarosław Niedojadło Dyrektor Instytutu Politechnicznego
 10. dr Mariusz Darabasz Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
 11. dr inż. Jerzy Buriak Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
 12. dr hab. Lucyna Hurło przedstawiciel co najmniej doktorów habilitowanych
 13. dr hab. Włodzimierz Chybicki przedstawiciel co najmniej doktorów habilitowanych
 14. dr Irena Naguszewska przedstawiciel doktorów
 15. mgr Katarzyna Olszewska przedstawieciel magistrów
 16. mgr Elżbieta Jakiel przedstawiciel pracowników nNA
 17. Łukasz Żmuda przedstawciel studentów
 18. Wojciech Szymczak przedstawciel studentów
 19. Lucyna Witkowska przedstawciel studentów
 20. Magdalena Szafrańska przedstawciel studentów

Kompetencje:

 1. uchwalanie statutu, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 1;
 2. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;
 3. ustalanie głównych kierunków działalności uczelni;
 4. ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni określonych w art. 13;
 5. ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;
 7. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, chyba że statut stanowi inaczej;
 8. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;
 9. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
 11. wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu, w liczbie określonej w statucie.
 12. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
 13. zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 14. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
 15. wyrażanie, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4, zgody na: nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości określonej w statucie, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.
 16. Do kompetencji Senatu Uczelni należy wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez co najmniej 1/3 członków Senatu.
 17. Do kompetencji Senatu należy wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uczelni o wartości przekraczającej 100 – krotną maksymalną wartość środka trwałego, podlegającego jednorazowemu umorzeniu.Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 10.03.2017
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 5 141